Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Семинари

Институтът по океанология организира семинари и публични лекции за повишаване на знанието за морската среда, както сред научната общност, така и сред широката общественост. Темите са изключително разнообразни, главно в областта на биологията, химията, геологията и океанографията. Целта на тези събития е запознаване на по-широка аудитория с новостите и достиженията на института в динамично развиващата се морска наука, както и ползите за практиката  от една страна,  а от друга формиране на обществена ангажираност за опазване на морската околна среда и повишаване на информираността.

Повече информация за част от проведените семинари и публични лекции:

Семинар “Установяване и прилагане на инструменти и най-добри практики за управление на морски отпадъци в България”

Международен семинар „Иновативни методи за изследване на морското микробиално биоразнообразие – перспективи за Черно море“

Обучителен семинар в Бургас

Семинар „Актуални изследвания в СNR-MEG: от антибиотичната резистентност до дълбоководните цианобактериални съобщества в Черно море“

Семинар по проект „Пикоцианобактерии в дълбоководието на Черно море: загадки в меромиктично море“

„Координатни и височинни системи в Република България – приложение в морската практика за устойчив син растеж“

Втора работна среща на тема „Морски бозайници“ и мониторингова кампания за пробонабиране на макроотпадъци по плажовете по проект ANEMONE

Информационна среща за повишаване на осведомеността по отношение на последствията върху морската околна среда, причинени от морските отпадъци

Първа работна среща на заинтересованите страни в България на тема „Морски отпадъци“ и мониторингова кампания за пробонабиране на макроотпадъци по плажовете по проект ANEMONE

Древни брегови линии на Черно море и условия за човешко присъствие – публична лекция

Геолого – геоморфоложка характеристика на българското черноморско крайбрежие и ИИЗ на Р. България– публична лекция