Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Библиотека - услуги, читатели и правила

Услуги

Индивидуално заемане:

 • Индивидуално заемане за читалня
 • Индивидуално заемане за дома
 • Индивидуално заемане по линия на ММЗС и МЗС

Библиографскоинформационно обслужване:

 • Търсене на информация в онлайн и традиционни каталози
 • Обслужване на потребители чрез електронния каталог ALEPH500
 • Достъп до онлайн бази от данни
 • Цялостна информация за всички документи притежавани от библиотеката
 • Библиографски справки свързани с ресурси притежавани от други библиотеки
 • Информиране за новополучени издания посредством текущи изложби
 • Отговор на запитвания по електронната поща, устни справки, библиографска консултация
 • Справки за цитирания (Scopus и Web of Science)
 • Свободен достъп до справочници и нови периодични издания
 • Размножаване на библиотечни документи
 • Докуматор за четене на микрофилми и микрофиши
 • Сайт
 • Безжичен интернет

ТРАДИЦИОННИ КАТАЛОЗИ

На разположение на читателите в заемната на библиотеката:

 • Азбучен каталог на книгите на кирилица
 • Азбучен каталог на книгите на латиница
 • Азбучен каталог на периодичните издания на кирилица
 • Азбучен каталог на периодичните издания на латиница.
 • Систематичен каталог

За служебно ползване:

 • Топографски каталог на книгите
 • Картотека на списания на кирилица
 • Картотека на списания на латиница
 • Картотека на поредици на кирилица
 • Картотека на поредици на латиница
 • Картотека на дисертации

Читатели и правила

Право да посещават библиотеката имат всички граждани, които се нуждаят от информация, свързана със съдържанието и профила на библиотеката.

Читателите се регистрират, след което получават читателска карта. Читалнята е достъпна за всички регистрирани читатели.

Право да заемат библиотечни документи за дома имат само служителите на Института по океанология. Срокът за ползване на заетите книги е до 3 месеца. Останалите служители в системата на БАН могат да заемат книги чрез библиотеките от съответните институти, като срокът за заемане на книгите е 1 месец. Читателите извън системата на БАН могат да заемат литература посредством Междубиблиотечната заемна служба при ЦБ на БАН.

Справочни и периодични издания се ползват само на място в библиотеката.

За контакт:

Институт по океанология „Проф. Фритьоф Нансен“
бул. “ Първи май“, 40
кв. Аспарухово
Варна 9003

Тел. (+359) 52 37 04 86 в. 116

E-mail: library@io-bas.bg