Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Национални проекти

2020 – 2021 Българска мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания (LTER-BG) / Bulgarian National Long-Term Ecosystem Research Network (LTER-Bulgaria), споразумение с МОН ДО1-405/18.12.2020,  ръководител за ИО-БАН доц. д-р Кремена Стефанова
2020 – 2023 Екосистемен подход за оценка на биоразнообразието и състоянието на популации на ключови видове риби от българското крайбрежие на Черно море  /An ecosystem approach for assessing the biodiversity and the state of populations of key fish species from the Bulgarian Black Sea coast, договор КП-06-ПН-41/2, ФНИ „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020“, ръководител доц. д-р Виолин Райков.

2019 – 2023 Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ / National Science Program “Environmental Protection and Reduction of Risks of Adverse Events and Natural Disasters“, договор № Д01-322/18.12.2019, МОН, ръководител за ИО-БАН проф. д-р Снежана Мончева

https://nnpos.wordpress.com/

2018 – 2023 Национален Геоинформационен Център за мониторинг, оценка и прогнозиране на природни и антропогенни рискове и бедствия, Програма НПКНИ 2017-2023 / National Geoinformation Center for monitoring, evaluation and forecasting of natural and anthropogenic risks and disasters, National Roadmap for Scientific Infrastructure 2017-2023, договор ДО1-161/28.08.2018; ДО1-282/17.12.2019, МОН, ръководител за ИО-БАН проф. д-р Снежана Мончева

http://ngic.bg/

2018-2020 Изучаване на последствията от силни земетресения в крайбрежните зони на България и на Таманския полуостров – Западен Кавказ (по исторически, археологични и палеосеизмологични данни) с цел нова оценка на сеизмичната опасност на тези региони, договор № ДНТС/Русия 02/20, ФНИ-Програми за двустранно сътрудничество България-Русия, ръководител за ИО-БАН доц. д-р Орлин Димитров

2020 – 2022 Пелагично трално изследване на запасите от пелагични видове риби пред българския бряг на Черно море през 2020-2021г. , при целеви видове на изследването цаца, хамсия,сафрид, барбун, ч. акула, меджид и други съпътстващи видове риба” / Pelagic trawl survey research of pelagic species in Bulgarian marine area, with target species: sprat, anchovy, horse mackerel, red mullet, whiting and picked dogfish, договор № 196/10/12/2019, ИАРА-МЗХ, ръководител доц. д-р Виолин Райков

2020 – 2022 Биологичен мониторинг (събиране на биологични проби) от промишлените улови от трицона, хамсия, сафрид, барбуня, меджид и черноморска акула на риболовния флот на Р България / Biological monitoring landings of commercially important species, договор № 197/10/12/2019, ИАРА-МЗХ, ръководители доц. д-р Мария Янкова и доц. д-р Виолин Райков

2019 – 2022 Морски бентосни кремъчни водорасли като инструмент за оценка на антропогенен натиск по крайбрежието на Черно море / Marine benthic diatoms as a tool for assessment of anthropogenic pressure in coastal areas of the Black Sea, договор № КП-06-Н31/9, 11.12.2019, ФНИ, ръководител доц. д-р Ралица Зидарова

2020 – 2020 Морфоложко картиране чрез безпилотни летателни системи на части от южнобългарското черноморско крайбрежие / Morphological mapping of areas along the southern Bulgarian Black Sea coast using unmanned aerial systems, договор № ПМС 203/19.09.18, МОН, ръководител гл. ас. д-р Богдан Проданов

2019 – 2021 Инвентаризация на късноаантични и средновековни пристанища по Западното Черноморие/ Inventory of Late Antique and Medieval harbors along the Western Black Sea, договор № КП-06-Австрия, ФНИ, ръководител доц. д-р Преслав Пеев

2019 – 2021 Бентосни морски антарктически диатомеи в контрастни условия: възможни индуцирани от климатични промени изменения в съобществата / Benthic marine Antarctic diatoms in contrasting conditions: possible climate induced changes in communities, договор № 70.25-175/22.11.2019, Национален център за полярни изследвания, ръководител гл. ас. д-р Нина Джембекова

2018 – 2021 ГЕОХидрат – Геотермична еволюция на морски находища на газови хидрати – Палеоделтата на Дунав, Черно море / GEOHydrate – Geothermal Evolution of marine gas Hydrate deposits – Danube paleodelta, Black Sea, договор № KP-06-OPR04/7, 18.12.2018, ФНИ, ръководител доц. д-р Атанас Василев

2019 – 2020 Споразумение с МОСВ за изпълнение на задълженията на ИО, произтичащи по чл.171, ал.2, т.3 от Закона за водите за изпълнение на мониторинговите изисквания на РДВ и РДМС / Agreement between MOEW and IO-BAS for fulfillment of the obligations of IO-BAS, arising under art. 171, para 2, item 3 of the Water Act (WA) for implementation of the monitoring requirements of the Water Framework Directive (WFD) and the Marine Strategy Framework Directive (MFSD), договор № Д-33-28/26.07.2019, МОСВ, ръководител проф. д-р Снежана Мончева

2019 – 2020 МАСРИ – Инфраструктура за устойчиво развитие в областта на морските изследвания, обвързана и с участието на България в Европейската инфраструктура (Euro-Argo) / MASRI – Infrastructure for sustainable development of marine research including the participation of Bulgaria in the European infrastructure EURO-ARGO, договор № Д01-326/18.12.2019, МОН, ръководител проф. д-р инж. Атанас Палазов

http://masri.io-bas.bg

2019-2020 Пространствен анализ на съвременната морфоложка и ландшафтна структура на Българската Черноморска крайбрежна зона между н. Сиврибурун и н. Емине / Spatial analysis of the present-day morphological and landscape pattern of the Bulgarian Black Sea coastal zone between Cape Sivriburun and Cape Emine, договор № КП-06-МУ-24-1/2018, ФНИ, ръководител гл. ас. д-р Богдан Проданов

2019 – 2020 Приложение на дистанционно управляеми безпилотни летателни системи в геоморфоложкото картиране на българското черноморско крайбрежие / Application of remotely piloted aircraft systems for geomorphological mapping of the Bulgarian Black Sea coast, договор № ПМС 203/19.09.2018 МОН, ръководител гл. ас. д-р Богдан Проданов

2019 Цифров модел на релефа на дъното и геоморфоложки анализ на Варненско-Белославски езерен комплекс / Digital terrain model and geomorphological analysis of the bottom relief of Varna-Beloslav lake complex, договор № ПМС 203/19.09.18, МОН, ръководител Тодор Ламбев

2018 – 2019 Епилитни морски кремъчни водорасли от Южния залив на остров Ливингстън (Антарктика): възможности за биоиндикация с колонизация на нови субстрати в условия на климатични промени / Epilithic marine diatoms from the South Bay of Livingston Island: capabilities for bioindication using artificial substrates in climate change conditions, договор № 80-10-239/31.08.2018, Националeн център за полярни изследвания, ръководител доц. д-р Ралица Зидарова

2018 – 2019 МАСРИ – Инфраструктура за устойчиво развитие в областта на морските изследвания, обвързана и с участието на България в Европейската инфраструктура (Euro-Argo) / MASRI – Infrastructure for sustainable development of marine research including the participation of Bulgaria in the European infrastructure EURO-ARGO, договор № Д01-158128-08-2018, МОН, ръководител проф. д-р инж. Атанас Палазов

http://masri.io-bas.bg

2018 – 2019 Изследване и определяне на запаси от трицона и съпътстващи видове пред българския бряг на Черно море чрез пелагично трално изследване / Stock assessment research on the sprat stocks and by-catch species by pelagic trawls survey in front of the Bulgarian Black Sea coast, договор № 162/28/05/2018 г., ИАРА-МЗХ, ръководител доц. д-р Виолин Райков

2018 – 2019 Биологичен мониторинг на промишлени видове риби – трицона, меджид, хамсия, сафрид, барбун, ч.акула / Biological monitoring landings of commercially important species, договор № 161/28/05/2018 г. ИАРА-МЗХ, ръководител доц. д-р Мария Янкова

2018 – 2019  Споразумение с МОСВ за изпълнение на задълженията на ИО, произтичащи по чл.171, ал.2, т.3 от Закона за водите за изпълнение на мониторинговите изисквания на РДВ и РДМС / Agreement between MOEW and IO-BAS for fulfillment of the obligations of IO-BAS, arising under art. 171, para 2, item 3 of the Water Act (WA) for implementation of the monitoring requirements of the Water Framework Directive (WFD) and the Marine Strategy Framework Directive (MFSD), договор № Д-33-36/28.05.2018г, МОСВ, ръководител проф. д-р Снежана Мончева

2018 ПУДООС – Споразуменuе между БДЧР u ИО-БАН за uзпълнение на Програма за мониторинг на морските води през 2018 г. във връзка с изпълнението на РДВ и РДМС / Agreement between BSBD  and IO-BAS for fulfillment of the Monitoring Program for the marine environment in 2018 for implementation of the monitoring requirements of the Water Framework Directive (WFD) and the Marine Strategy Framework Directive (MFSD), договор № 409/03.07.2018, ръководител за ИО-БАН проф. д-р Снежана Мончева

2017 – 2019 Геоложка основа при картиране на дънни местообитания в бреговата зона на южнобългарското черноморско крайбрежие / Seabed mapping of the southern Bulgarian Black Sea coastal zone for habitat classification, договор № ДФНП-17-103/28.07.17, БАН, ръководител гл. ас. д-р Богдан Проданов

2017 – 2019 Влияние на екологичното състояние на Варненски и Бургаски заливи върху популационно – биологичните параметри на кефаловите видове риби (Mugil cephalus, Liza aurata и Liza saliens) / The influence of environmental condition of Varna and Burgas bays on population-biological parameters of Mullets species (Mugil cephalus, Liza aurata and Liza saliens), договор № ДМ11-2/15.12.2017, ФНИ, ръководител гл. ас. д-р Радослава Бекова

2017 – 2019 Цифров модел и параметризация на южнобългарския черноморски шелф / Digital model and parameterization of the South Bulgarian Black Sea shelf, договор № ДФНП-17-67/28.07.17, БАН, ръководител Тодор Ламбев

2017 – 2018  Споразумение с МОСВ за изпълнение на задълженията на ИО, произтичащи по чл.171, ал.2, т.3 от Закона за водите за изпъление на мониторинговите изисквания на РДВ и РДМС / Agreement between MOEW and IO-BAS for fulfillment of the obligations of IO-BAS, arising under art. 171, para 2, item 3 of the Water Act (WA) for implementation of the monitoring requirements of the Water Framework Directive (WFD) and the Marine Strategy Framework Directive (MFSD), договор № Д-33-28/31.07.2017, МОСВ, ръководител проф. д-р Снежана Мончева

2017 – 2018 Събиране на биологични проби от уловите от стопански риболов за определяне на размерна, тегловна, възрастова и полова структура на популацията от трицона, хамсия, сафрид, барбуня, меджид и черноморска акула/ Biological monitoring of landings of commercial fisheries for determination of length, weight and sex structure of sprat, anchovy, horse mackerel, red mullet, whiting and picked dogfish stocks, договор № 55/29/09/2017, ИАРА-МЗХ, ръководител доц. д-р Виолин Райков

2017 – 2018 Изследване и определяне на запаси от трицона и съпътстващи видове пред българския бряг на Черно море чрез пелагично трално изследване / Stock assessment research on the sprat stocks and by-catch species by pelagic trawls survey in front of the Bulgarian Black Sea coast, договор № 56/29.09.2017 ИАРА-МЗХ, ръководител доц. д-р Виолин Райков

2016 – 2020 Цисти на фитопланктона – кодирана „памет” и „потенциал” за биоразнообразието и цъфтежите в Черно море / Phytoplankton cysts – an intricacy between  a “memory” or a “potential” for Black sea biodiversity and algal blooms, договор № ДН 01/8, Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2016 г., ФНИ, ръководител проф. Снежана Мончева

2016 – 2017 Създаване на интегрална гео-база данни в ГИС среда за морското дъно пред Авренското крайбрежие / Creation of integrated GIS geo-database of seabed data in front of the Avren coast, договор № ДФНП-36/20, Програма за подпомагане на младите учени в БАН, ръководител гл. ас. д-р Богдан Проданов

2016 – 2017 Изследване и определяне на запаси от трицона и съпътстващи видове пред българския бряг на Черно море чрез пелагично трално изследване / Stock assessment research on the sprat stocks and by-catch species by pelagic trawls survey in front of the Bulgarian Black Sea coast, договор № 57/29.09.2017 ИАРА-МЗХ, ръководител доц. д-р Виолин Райков

2016-2017 Биологичен мониторинг на промишлени видове риби – трицона, меджид, хамсия, сафрид, барбун, ч.акула/ Biological monitoring of landings of commercially important species –sprat, anchovy, horse mackerel, red mullet, whiting and picked dogfish, договор № 58/27.06.2017, ИАРА-МЗХ, ръководител доц. д-р Виолин Райков

2015-2018 ДРИЛА – Колебание на морското ниво и човешка адаптация към промените на околната среда в Черноморския регион през Холоцена / Sea level fluctuation and human adaptation to environmental changes in the Black Sea region during the Holocene, договор № 01/8/16.04.2015, ФНИ, ръководител доц. д-р Райна Христова

2015-2016 Изследване на биомасата и разпространението на трицоната и съпътстващи видове в българската част на Черно море; Биологичен мониторинг на трицона / Research on biomass and distribution of the sprat and by catch species from Bulgarian Black Sea marine area; Biological monitoring of sprat, договор № Д-94/18.11.2015, ИАРА-МЗХ, ръководител доц. д-р Виолин Райков