Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Нормативни документи на Институт по океанология към БАН

Правилник за дейността на Институт по океанология към Българска Академия на Науките
( одобрен на 22.07.2020 г.)

Правилник за вътрешния трудов ред в Института по океанология „Фритьоф Нансен“ – БАН – Варна

Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в Институт по океанология – БАН – Варна

Правила за условията и реда за придобиване на образователни и научни степени и за заемане на академични длъжности в Института по океанология – БАН – Варна – документът е публикуван на 03 април 2023 г.

Етичен кодекс на служителите в Българската Академия на Науките

Стратегия за развитие на Института по океанология – Българска Академия на Науките (2017 – 2023)

Форма за проектно предложение за представяне пред Научен съвет

Правила за подбор назначаване и обучение на работниците и служителите в ИО – БАН

ФИНАНСОВИ ДОКУМЕНТИ