Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Ръководство

Директор:
доц. д-р Николай Николаев Вълчев

Заместник – директор по научноизследователска дейност:
доц. д-р Кремена Благовестова Стефанова

Автобиография

Curriculum Vitae

Заместник – директор по международна дейност:
проф. д-р инж. Любомир Димитров

Научен секретар:

доц. д-р Преслав Илиев Пеев

Автобиография

Curriculum Vitae