Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Международни проекти

2021-2025 BRIDGE-BS –  Advancing Black Sea Research and Innovation to Co-Develop Blue Growth within Resilient Ecosystems / Насърчаване на научните изследвания и иновациите в Черно море за съвместно развитие на синия растеж в рамките на устойчиви екосистеми, договор №101000240 – H2020-BG-2018-2020, ръководител за ИО-БАН доц. Кремена Стефанова

http://bridgeblacksea.org/

Обща политика за поверителност на данните по проект BRIDGE-BS

2021-2025 DOORS –  Developing Optimal and Open Research Support for the Black Sea / Разработване на оптимална и отворена изследователска подкрепа за Черно море, договор № 101000518 – H2020-BG-2018-2020, ръководител за ИО-БАН инж. Виолета Слабакова

https://www.doorsblacksea.eu/

2020-2022 LitOUTer – Raising public awareness and reducing marine litter to protect the Black Sea ecosystem / Повишаване на обществената осведоменост и намаляване на морските отпадъци за защита на черноморската екосистема, EU – ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020, проект номер BSB785, ръководител за ИО-БАН доц. д-р Виолин Райков Повече информация за проекта.

https://litouterproject.eu/summary/

2020-2022 TID(Y)UP – F(ol)low the Plastic from source to the sea: Tisza-Danube integrated action plan to eliminate plastic pollution of rivers / Намаляване на пластмасата от източника до морето: Интегриран план за действие на Тиса-Дунав за премахване на замърсяването на реките с пластмаса, INTERREG Danube Transnational Programme, ръководител за ИО-БАН доц. д-р Виолин Райков Повече информация за проекта.

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/tid-y-up

S U R V E Y – National Legislative System on Surface Water Qualit – PDF file
Guide for waste and ecological footprint reduction – PDF file
Ръководство за намаляване на отпадъците и екологичния отпечатък – PDF File

Кръгла маса – Русе – Гранд хотел Рига – 22 октомври 2021 г.

2020-2023 Enhancing coastal management in the Mediterranean, the Black Sea, the Caspian Sea and the Aral Sea by using nuclear analytical techniques / Подобряване на управлението на Средиземно, Черно, Каспийско и Аралско морета чрез използване на ядрени аналитични техники, договор № RER7015, Международна агенция за атомна енергия – МААЕ, ръководител за ИО-БАН гл. ас. д-р Красимира Славова

2020-2021 FRESHER – European Researcher‘s Night / Европейска нощ на учените, договор № 954776, ЕК по Дейностите Мария Склодовска-Кюри по Програма „Хоризонт 2020“, ръководител за ИО-БАН гл. ас. д-р Красимира Славова

2019-2021 CeNoBS – Support MSFD implementation in the Black Sea through establishing a regional monitoring system of cetaceans (D1) and noise monitoring (D11) for achieving GES / Подкрепа за прилагането на РДМС в Черно море чрез създаване на регионална система за наблюдение на китоподобните (D1) и мониторинг на шума (D11) за постигане на ДСМОС”, договор № 110661/2018/794677/S, DG ENV.C2 MSFD 2018 конкурс: „Рамкова Директива за Морската Стратегия – Втори цикъл: „Прилагане на нови ГЕС решения и програми от мерки“, ръководител за ИО-БАН доц. д-р Марина Панайотова

https://accobams.org/main-activites/cenobs-project/

2019-2022 Methane paradox in the Black Sea: the role of Picocyanobacteria for the aerobic production of methane / Метанов парадокс в Черно море: роля на пикоцианобактериите за аеробната продукция на метан, Международно сътрудничество в рамките на междуакадемични договори и споразумения (ЕБР), Спогодба за научно сътрудничество между БАН и CNR – Италия, ръководител за ИО-БАН проф. Снежана Мончева

 

2019-2022 Black Sea CONNECT – Coordination of Marine and Maritime Research and Innovation in the Black Sea / Координиране на морските изследвания и иновации в Черно море, договор № 860055, Хоризонт 2020, ръководител за ИО-БАН проф. Снежана Мончева

www.connect2blacksea.org

2019-2021 Mapping and monitoring of depositional areas along the North Bulgarian Black Sea coast using Unmanned Aerial Vehicles / Картиране и мониторинг на акумулативни приустиеви участъци по северното Българско черноморско крайбрежие чрез безпилотни летателни апарати, договор № КП-06-КОСТ-12, Европейска програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологии COST и ФНИ, ръководител гл. ас. д-р Богдан Проданов

 

2019-2021 Black Sea Gas Volcanism / Газов вулканизъм на Черно море, Решение на Ръководството на БАН № 4 от 04.02.2019, Научно сътрудничество между БАН и Национална академия на науките на Украйна (НАНУ), ръководител за ИО-БАН доц. д-р Атанас Василев

2019-2021 EuSeaMap 4 – A physical habitat map for European Seas / Едромащабно картиране физическите местообитания в европейските морета, договор № EASME/ĽMFF/2018/1.3., Изпълнителна Агенция за малки и средни предприятия/ĽMFF, ръководител за ИО-БАН доц. д-р Валентина Дончева

https://www.emodnet-seabedhabitats.eu/

2019 EMODNet 4 – European Marine Observation and Data Network 4, Lot 4 Chemical data / Eвропейска мрежа за морски наблюдения и данни 4, Направление № 4 – Химически данни, ръководител за ИО-БАН Огняна Христова

 

2019 Update of ESIA for 3D Marine Seismic acquisition survey including underwater noise impact assessment, договор № CO-205/02.08.2019, Total E&P BulContractria B.V. – BulContractria, ръководител доц. д-р инж. Веселка Маринова-Стоянова

2018-2020 BLACK SEA COLOR, BG2-03 Bio-optics for ocean color remote sensing of the Black sea / Изследване на био-оптичните характеристики на Черно море за целите на космическите дистанционни наблюдения, договор № 4000123951/18/NL/SC, EKA по плана за Eвропейските коопериращи държави (PECS) за България, ръководител за ИО-БАН проф. Снежана Мончева

http://bscolor.io-bas.bg/

2018-2020 ANEMONE – Assessing the vulnerability of the Black Sea marine ecosystem to human pressures / Оценка на уязвимостта на екосистемата на Черно море към натиск от човешки дейности, договор № 83530/20.07.2018, ENI CBC – Оперативна програма за съвместно сътрудничество в Черноморския басейн 2014-2020, ръководител за ИО-БАН доц. д-р Марина Панайотова

http://anemoneproject.eu/

2018-2019 EModNet Biology – European Marine Observation and Data Network- Thematic Lot n° V – BIOLOGY / Европейска морска мрежа за наблюдение и данни – Тематичен лот n° V – Биология, договор № EASME/EMFF/2016/006, Европейски фонд за морски изследвания и рибарство, ръководител за ИО-БАН проф. Снежана Мончева

https://www.emodnet-biology.eu/

2018-2019 Enhancing coastal management in the Adriatic and the Black Sea by using nuclear analytical techniques / Подобряване на управлението на крайбрежната зона на Адриатическо и Черно морета чрез използване на ядрени аналитични техники“, договор № RER7009, Международна агенция за атомна енергия (МААЕ), ръководител за ИО-БАН гл. ас. д-р Красимира Славова

https://www.iaea.org/projects/tc/rer7009

2018-2020 REFRESH – European Researcher‘s Night / Европейска нощ на учените, договор № 818879, ЕК по Дейностите Мария Склодовска-Кюри по Програма „Хоризонт 2020“, ръководител за ИО-БАН гл. ас. д-р Красимира Славова

2018-2021 CMEMS BS MFC – Copernicus Marine Environment Monitoring Service, Black Sea Monitoring and Forecasting Center, договор № 72-CMEMS-MFC-BS –N, Меркатор Океан, ръководител за ИО-БАН проф. д-р инж. Атанас Палазов

2018 Technical and Scientific Support in relation to the Implementation of Regulation 1143/2014 on Invasive Alien Species, договор №07.0202/2017/7634/31.01.2018, European Commission DG Environment, IUCN, ръководител за ИО-БАН доц. д-р Валентина Тодорова

2017-2019 RECFISH – Recovery of fisheries historical time series for the Mediterranean and Black Sea stock assessment EASME/EMFF/2016/1.3.2.5/01/SI2.770039 / Възстановяване на исторически времеви серии на риболова за оценка на запасите в Средиземно и Черно море EASME/EMFF/2016/1.3.2.5/01/SI2.770039, договор № EASME/EMFF/2016/032, Европейски фонд за морски изследвания и рибарство/EMFF, ръководител за ИО-БАН доц. д-р Виолин Райков

2017-2019 EuSeaMap3 – EMODNet Lot2 Seabed Habitats / Едромащабно картиране физическите местообитания в европейските морета, договор № EASME/EMFF/2016/1, European Commission, Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME), ръководител за ИО-БАН доц. д-р Валентина Дончева

https://www.emodnet-seabedhabitats.eu

2017-2019 EMODnet Geology – Operation, Development and Maintenance of a European Marine Observation and Data network – Lot 1 – Geology, договор № EASME/EMFF/2016/1.3., Изпълнителна Агенция за малки средни предприятия (EASME), ръководител за ИО-БАН проф. д-р инж. Любомир Димитров

https://www.emodnet-geology.eu/

2017-2019 STREAM – Strengthening regional coordination in data collection for the Mediterranean and Black Sea / Засилване на регионалната координация в събирането на данни за Средиземно и Черно море, договор № MARE/2016/22, DG MARE, EC, ръководител за ИО-БАН доц. д-р Виолин Райков

2017-2019 Framework Contract for services to move towards good environmental status of the European marine waters by implementing the Marine Strategy Framework Directive / Рамков договор за услуги към постигане на добро състояние на околната среда на Европейските морски води чрез прилагане на Рамковата Директива за Морската Стратегия, договор № Env.C.2/FRA/2016/001, DG ENV: EU, ръководител за ИО-БАН доц. д-р Виолин Райков

2017-2019 MELTEMI – Marine litter transnational Legislation Enhancement and Improvement / Подобряване и прилагане на транснационалното законодателство в областта на морските отпадъци, договор № BMP1/23/2231/2017, Interreg-Balkan-Mediterranean – Eвропейски Регионален Фонд за Развитие, ръководител за ИО-БАН доц. д-р Виолин Райков

https://meltemi-balkanmed.eu/

2017-2019 EMODnet HRSM – EMODnet High Resolution Seabed Mapping / Високо резолюционно картографиране на морското дъно, договор № EASME/EMFF/2015/1.3, Изпълнителна Агенция за малки средни предприятия (EASME), ръководител за ИО-БАН проф. д-р инж. Любомир Димитров

2017-2018 Western Black Sea Underwater Cultural Tourist Routes / Подводни туристически маршрути в западно Черно море, ръководител за ИО-БАН доц. д-р Преслав Пеев

https://wbsunderwatertours.eu/

2017-2019 EMODNet 3 – European Marine Observation and Data Network 3, Lot 4 Chemical data / Eвропейска мрежа за морски наблюдения и данни, Направление № 4 – Химически данни, ръководител за ИО-БАН Огняна Христова

2017 AERONET – Contractlata AERONET-OC, договор № Ares (2017) 297280-1, ръководител за ИО-БАН проф. д-р инж. Атанас Палазов

2016-2020 SeaDataCloud – Further developing the pan-European infrastructure for marine and ocean data management / По-нататъшно развитие на Пан-Европейската струкура за управление на морски и океански данни, договор № 730960-H2020-INFRAIA-2016-2017/H2020-INFRAIA-2016-1, Дирекция на ЕК за научни изследвания и иновации, ръководител за ИО-БАН д-р Асен Стефанов

https://www.seadatanet.org/About-us/SeaDataCloud

2016-2018 Picocyanobacteria in the deep Black Sea: misteries of a meromictic sea / Пикоцианобактерии в дълбоководието на Черно море: мистерия в меромиктично море, Спогодба за научно сътрудничество между БАН и Национален Научен Фонд – Италия, ръководител за ИО-БАН проф. д-р Снежана Мончева

2016-2017 FRESH – European Researcher‘s Night / Европейска нощ на учените, договор № 722790, ЕК по Дейностите Мария Склодовска-Кюри на Програма „Хоризонт 2020“, ръководител за ИО-БАН гл.ас. д-р К. Славова

2016-2018 BS-MFC – Copernicus Marine Environment Service (CMEMS) Black Sea Monitoring and Forecasting Centre (BS-MFC), договор № 24-BS-MFC, Меркатор Океан – Франция, ръководител за ИО-БАН проф. д-р инж. Атанас Палазов

2016-2017 Preparation of Coastal & Marine Sensitivity Mapping Atlas focusing on the BulContractrian Black Sea coastal zone and the adjacent shallow marine sector, TOTAL E&P BulContractria B.V., ръководител проф. д-р Веселин Пейчев

2015-2019 MIGRATE – Marine Contracts hydrate – an indigenous resource of natural Contracts for Europe / Морските газови хидрати – местен ресурс на природен газ за Европа, COST Action ES1405, COST ACTION, ръководител за ИО-БАН доц. д-р Атанас Василев

https://www.migrate-cost.eu/

2015-2018 MARSPLAN-BS – Cross-Border Maritime Spatial Plan for the Black Sea – Romania, BulContractria, договор № EASME/EMFF/2014/1.2., DG MARE EC, ръководител д-р Маргарита Станчева

2015-2019 EMODNet IngestionPan-European infrastructure for Ocean and Marine Data Management – Ingestion and safe-keeping of marine data / Пан-Европейска инфраструктура за управление на океански и морски данни – Вливане и съхраняване на морски данни, договор № 2015-1.3.1.3-SI2.727, ЕС, ръководител за ИО-БАН д-р Асен Стефанов

2015-2017 ESENIAS-TOOLS – East and South European Network for Invasive Alien Species – A tool to support the management of alien species in Bulgaria / Мрежа за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа – средство в подкрепа на управлението на чужди видове в България), договор № Д-33-51/30.06.2015, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 в рамките на програма BG03 “Биоразнообразие и екосистемни услуги“, ръководител за ИО-БАН доц. д-р Петя Иванова

http://www.esenias.org/

2015-2017 ISMEIMP – Investigations on the State of the Marine Environment and Improving Monitoring Programs developed under MSFD / Изследвания върху състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, разработвани по РДМС, договор № BG02-0005, Програма BG 02 “Интегрирано управление на морските и вътрешните води”, приоритет BG 02.02: ”Подобрен мониторинг на морските води”, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, ръководител за ИО-БАН доц. д-р Валентина Тодорова

https://www.bsbd.org/bg/ismeimp.html

2015-2017 MARLEN – Marine litter, euthrophication and noise assessment tools / Инструменти за оценка на отпадъците, еутрофикация и шума в морските води, договор № Д-34-10/31.03.2015, Министерство на околната среда и водите, ръководител за ИО-БАН проф. д-р инж. Атанас Палазов

https://eeagrants.org/archive/2009-2014/projects/BG02-0003

2015-2019 JERICO-NEXT – Joint European Research Infrastructure network for Coastal Observatory – Novel European eXpertise for coastal observaTories / Към обединена Европейска научна инфраструктурна мрежа от крайбрежни изследователски наблюдателни пунктове – Иновативен европейски опит за крайбрежните наблюдателни пунктове, договор № 654410, H2020-EU.1.4.1.2., ръководител за ИО-БАН проф. д-р инж. Атанас Палазов

https://cordis.europa.eu/project/id/654410

2015-2019 eLTER H2020 – Integrated European Long-Term Ecosystem & Socio-Ecological Research Infrastructure, договор № 654359, EК Хоризонт 2020 INFRAIA, ръководител за ИО-БАН доц. д-р Кремена Стефанова

https://www.lter-europe.net/elter

2015-2018 BS-CheckpointSea basin checkpoint LOT No: 4 – Black Sea / Анализ на морския басейн ЛОТ 4 – Черно море, договор № MARE/2014/09, DG MARE EC, ръководител за ИО-БАН проф. д-р инж. Атанас Палазов

2015-2017 IМАМО – Improved marine waters monitoring / Подобрен мониторинг на морските води, договор № Д-34-10/31.03.2015, Министерство на околната среда и водите, ръководител за ИО-БАН проф. д-р инж. Атанас Палазов

2015-2016 MARE/2014/19-SI2.70 – Strengthening regional cooperation in the area of fisheries data collection in the Mediterranean and Black Sea / Засилване на регионалното сътрудничество в областта на събирането на данни в областта на рибарството в Средиземно и Черно море, договор № MARE/2014/19 -SI2.705484, DG MARE, ръководител за ИО-БАН доц. д-р Виолин Райков

https://datacollection.jrc.ec.europa.eu/documents/10213/995093/D02+MARE_2014_19_R.docx/b9a69053-278a-445a-a2cf-6ac3a3ef29ca

2015-2018 CMEMS-INSTAC – Copernicus Marine Environment Monitoring Service – In Situ Thematic Assembly Centre, договор № 2015/2/2214609, Меркатор Океан – Франция, ръководител доц. д-р инж. Веселка Маринова-Стоянова

2015 Изготвяне на карти на чувствителността на българското крайбрежие към нефтени разливи в блок „Хан Аспарух” на Черно море, договор № TEPBG-XA-010, TOTAL E&P BULCONTRACTRIA B.V. – BulContractria Branch, ръководител д-р Христо Станчев

2014-2015 MyOcean Follow-On – Pre-operational marine service continuity in transition towards Copernicus, договор № 633085, H2020-Adhoc-2014-20, ръководител за ИО-БАН проф. д-р инж. Атанас Палазов

2014-2018 OPP – Oceans Past Platform, Европейска програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологии COST, ръководител за ИО-БАН доц. д-р Преслав Пеев

https://www.tcd.ie/history/opp/

2013-2017 RISC-KIT –Resilience-Increasing Strategies for Coasts – toolKIT / Стратегии за повишаване на устойчивостта на бреговете – набор от инструменти, договор № 603458, 7 Рамкова Програма-ENV-2013, ръководител за ИО-БАН доц. д-р Николай Вълчев

http://www.risckit.eu/np4/home.html

2013-2016 EUSeaMap2 – A physical habitat map for European Seas / Едромащабно картиране на физическите местообитания в Европейските морета, договор № SI2.657872, Изпълнителна Агенция за малки и средни предприятия (EASME), ръководител за ИО-БАН доц. д-р Валентина Дончева

https://www.emodnet-seabedhabitats.eu

2013-2016 Genetic Structure Analyses of Shared Turbot Stocks Along Turkish and Bulgarian Coasts in Connection with its Bilateral Sustainable Exploitation / Анализ на генетичната структура на споделените запаси на калкана между турските и българските крайбрежни води във връзка с тяхното двустранно устойчиво използване, Международно сътрудничество в рамките на междуакадемични договори и споразумения (ЕБР), ръководител за ИО-БАН доц. д-р Петя Иванова

2013-2015 IRIS-SES – Integrated Regional monitoring Implementation Strategy in the South European Seas / Регионална Стратегия за Интегриран мониторинг на Южно-Европейските морета, договор № 07.0335/2013/659540/, ЕК, ръководител за ИО-БАН проф. д-р Снежана Мончева

2013-2016 EMODNet Geology 2 – European Marine Observation and Data Network: Geology 2 / База знания за растеж и иновации в морската икономика: сбор и разпространение на морски данни за картографиране на морското дъно – Геология 2, ръководител за ИО-БАН проф. д-р инж. Любомир Димитров

https://www.emodnet-geology.eu/

2013-2016 EMODNet BathymetryEuropean Marine Observation and Data Network: Bathymetry / База знания за растеж и иновации в морската икономика: сбор и разпространение на морски данни за картографиране на морското дъно – Батиметрия, договор № MARE/2012/10, ръководител за ИО-БАН проф. д-р инж. Любомир Димитров

https://www.emodnet.eu/bathymetry

2013-2017 EUROFLEETS 2An alliance of European marine research infrustructure to meet the evolving needs of the research and industrial communities / ЕВРОФЛОТ 2 – Нови оперативни стъпки към Алианс на Европейските изследователски флотове, договор № 312762, 7 Рамкова Програма на ЕК, ръководител за ИО-БАН проф. д-р инж. Атанас Палазов

https://www.eurofleets.eu/

2013-2015 MARE/2011/01 – Lot 2: Retrospective and prospective evaluation on the common fisheries policy, excluding its international dimension: Study in support of the review of the EU regime on the small-scale driftnet fisheries / Ретроспективна и вероятностна оценка на Общата Политика в Рибарството, изключвайки неговите международни измерения: Изследване в подкрепа на обзор на режима в ЕС по отношение на дребномащабния риболов с „дрифтерни” мрежи: България, договор № 5, DG MARE, ръководител за ИО-БАН доц. д-р Виолин Райков

https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/final-report-appendix-4-01_en.pdf

2012-2015 PERSEUS – Policy-oriented marine Environmental Research in the Southern EUropean Seas / Научно-изследователски подходи в подкрепа на политиките за околната среда на Южно – Европейските морета, договор № 287600, ЕК, ръководител за ИО-БАН проф. д-р Снежана Мончева

www.perseus-net.eu

2012-2016 DEVOTES – DEVelopment Of innovative Tools for understanding marine biodiversity and assessing good Environmental Status / Разработване на иновативни подходи за изследване на биоразнообразието и оценка на добро състояние на морската околна среда, договор № 308392, ЕК, ръководител за ИО-БАН проф. д-р Снежана Мончева

www.devotes-project.eu/

2012 – 2016 CoCoNetTowards COast to COast NETworks of marine protected areas ( from the shore to the high and deep sea), coupled with sea-based wind energy potential / Изграждане на мрежи от морските защитени зони от крайбрежие до крайбрежие (от брега до открито море и дълбоководната зона), съчетано с потенциала за използване на ветровата енергия в морето, договор №: 287844, 7 Рамкова Програма – KBBE, ръководител за ИО-БАН доц. д-р Валентина Тодорова

 https://cordis.europa.eu/project/id/287844