Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Секция „Океански Технологии“

Провежда научни и научно-приложни изследвания в областта на морските технологии и оперативната океанография. Направленията, по които се работи, са: океанографски прибори и системи, in situ и дистанционни методи за наблюдения на морската среда, оценка на климата на основните хидрологични параметри, изследване на влиянието на климатичните промени и антропогенното въздействие върху морската среда.

Центърът за океанографски данни към секцията осигурява достъп до морски данни и информация, поддържа бази данни и създава информационни продукти и услуги в подкрепа на националното и европейско изследователско пространство и бизнеса. Той е със статут на Национален Център за Океанографски Данни и е включен в системата на IOC-IODE (Международен обмен на океанографски данни и информация).

Ръководител научна секция:
доц. д-р инж. Веселка Маринова Маринова – Стоянова

проф. д-р Атанас Палазов

Автобиография

Curriculum Vitae

доц. д-р инж. Васил Стефанов Донев

Автобиография

Curriculum Vitae

гл. ас. д-р Надежда Николаева Вълчева

ст.н.с. II ст. Асен Якимов Стефанов

инж. Виолета Христова Слабакова

инж. Йордан Петров Даневски

инж. Анатоли Янков Апостолов

инж. Асен Наумов Кръстев

инж. Валентин Тодоров Панайотов

инж. Атанас Атанасов

Автобиография

инж. Георги Милков Милков

инж. Константин Петков Даскалов

административен секретар Елена Петрова Жекова

техник, компютърни системи Илиян Божидаров Киряков

техник, компютърни системи Пламен Христов Георгиев

техник Доброслав Иванов Дечев

работник, научна апаратура Огнян Теохаров Янев