Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Секция „Физика на морето“

Изследва физическите процеси в морската среда и генерира знания, подпомагащи устойчивото използване на морските небиологични ресурси и развитието на индустрията, пряко или косвено свързана с Черно море. Направленията, по които се работи са: пряко изследване на физически процеси в морската среда чрез използване на in situ и дистанционни методи за измерване; развитие на методи за моделиране на физически процеси в морската среда.

Ръководител научна секция:
доц.  д-р инж. Екатерина Виталиевна Трифонова

доц. д-р Розанджела Де Фатима Свиеркоски

гл. ас. д-р Ивелина Златева

Автобиография

Curriculum Vitae