Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Дисертации на учени от ИО – БАН, съхранявани в библиотеката на института

АВРАМОВ, Станчо А.
       Совершенствование спектральных способов интерпретации гравитационных и магнитных аномалий. Дисертация за н.ст. “к.ф-м.н.” – Москва: 1989. – 177с. (Д18)

АНДРЕЕВ, Георги А.                                                                                
         Антропогенни изменения в химизма на българската черноморска акватория и на някои по-значими крайбрежни езера: Дисертация за н.ст. “к.х.н.”- Варна: 1983 – 134с., 11 прил. +1 к. (Д 8)

АНДРЕЕВА, Наталия К.
       Експериментални методи за изследване на нелинейността на ветровото вълнение в бреговата зона: Дисертация за н.ст. “Доктор” – София: 2013. – 215с. (Д 24)

 АТАНАСОВ, Атанас А.
        Акустичен метод и ултразвуков измерител на вълнови скорости в плитководието. – Дисертация за н.ст. “к.т.н”. – Варна: 1984.–148 с. (Д 23)

БЕЛБЕРОВ, Здравко К.
        Изследване на динамичните процеси в бреговата зона на Българското Черноморие: Дисертация за н.ст. “д.т.н.”. – София: 1984. – 324с.  (Д 14)

ВАСИЛЕВ, Атанас Д.
      Методика геотермических исследований на: Дисертация за н.ст. “к.ф-м.н.” – Москва: 1986 – 159с. (Д 6)

ВЕРГИЕВ, Стоян И.                 
       Палеоекология и геоархеология на горноплейсто-ценски и холоценски седименти по данни от дълбоко-водната част на Черно море и Варненското езеро: Дисертация за н.ст. „Доктор” –София: 2014. – 201с. (Д 25)

ВЪЛЧЕВА, Надежда Н.
       Качествен контрол на океанографски данни: Дисертация за н.ст. “Доктор” – София: 2014 – 176с.  (Д 26)

ВЪЛЧЕВА-ГЕОРГИЕВА, Ивалена Ж.
        Бостратиграфски анализ и палеоекология на кватерните секвенции от Българския сектор на Черно море:: Дисертация за н.ст. “Доктор” – Варна: 2016 – 169с.  (Д 35)

ГЕОРГИЕВ, Генчо Д.
       Плаващ кесон тип пневмо-конструкция: Дисертация за н.ст. “Доктор” – Варна: 2020 – 117с. (Д 38)

ДАЧЕВ, Велико Ж.
       Експериментални изследвания на движението на плаващите наноси във вълнови условия. Дисертация за н.ст. “к.т.н.” – София: 1980. – 201с. (Д17) 

ДИМИТРОВ, Любомир И.
       Плитко залягащи газонаситени утайки и газопроявления на Българския континентален шелф по сейзмоакустични данни: Дисертация за н.ст. “д.геолог.н.” – Варна: 2003. – 223с. (Д12)

КАМБУРСКА, Людмила Т.
       Ролята на алохтонните ктенофори Mnemiopsis leidi и Beroe ovata за промените в структурата на зоопланктона в Черно море пред българския бряг:  Дисертация за н.ст. “Доктор” – Варна: 2004 – 171с. (Д 40)

КЕРЕМЕДЧИЕВ, Стоян Д.
      Изследване водния пренос, движението на наносите и деформациите на подводния склон в бреговата зона: Дисертация за н.ст. “к.геогр.н” – Варна: 1993.  – 223с.  (19)                                                        

КОЦЕВ, Илиян С.
      Структура, динамика и райониране на ландшафтите в черноморската крайбрежна зона между нос Калиакра и нос Емине: Дисертация за н.ст. “Доктор” – Варна: 2014 – 215с., прил.  (Д 28)                         

КРЪСТЕВ, Тодор И.
       Структурно-геоморфоложко развитие на континенталната окрайнина на българския сектор на Черно море : Дисертация за н.ст. “д. геогр. н”.- Варна: 1992.
       Том 1: Текст –  455с.
       Том 2: Графика – б.н. (Д11)

МАРИНОВА-СТОЯНОВА, Веселка М.
       Хидроакустична апаратура и метод на изследване на черноморската биота: Дисертация за н.ст. “Доктор” – Варна: 2014 – 136с.  (Д 32)   

МАРКОВ, Христо Т.
       Дрейфова циркулация и термохалинна структура на водните маси в зоната на българсното черноморие: Хабилитационен труд за ст.н.с. II ст. – Варна: 1976 – 98с. с фиг. (Д 5)                  

НИКОЛОВ, Христо Ив.
       Динамика на подводния брегови склон в акумулативни участъци между к.к. „Албена” и Черни нос: Дисертация за н.ст. “ к. геогр. н.” – Варна: 1980 – 161с. с фиг. + 1к. (Д 1)

НИКОЛЧЕВ, Димитър Н..
        Инженерни изследвания и технически решения във връзка с укрепването на бреговата зона на българското черноморие: Хабилитационен труд за ст.н.с. II ст. – Варна: 1981 – 218с. с фиг. (Д 7)                       

ПЕЕВ, Преслав Ил.       Палеогеография на пристанищните акватории в древната морска история и археология на Западното Черноморие: Дисертация за н.ст. “Доктор” – Варна: 2014 – 265с. (Д 29)

ПЕЙЧЕВ, Веселин Д.
       Морфодинамични и литодинамични процеси в бреговата зона на Българското Черноморско крайбрежие : Дисертация за н.ст. “ д. геогр. н.”.- Варна: 2005. – 480с. (Д13)

ПРОДАНОВ, Богдан К.
       Геоложка основа при картиране на дънни местообитания в Българския континентален шелф пред Авренското крайбрежие: Дисертация за н.ст. “Доктор” – Варна: 2016 – 161с.  (Д 36)                        

ПЪРЛИЧЕВ, Георги Д.
      Геоекологична брегозащита на българското черноморие: Дисертация за н.ст. “Доктор” – Варна: 2011.  – CD-R. (Д 21)

РАЙКОВ, Виолин Ст.
      Състояние, тенденции и екологични аспекти на популационната динамика на трицоната (Sprattus sprattus) в българския сектор на Черно море: Дисертация за н.ст. “Доктор”. – Варна: 2011. – 211 с. (Д 22)

РОЖДЕСТВЕНСКИ, Александър В.
       Хидрохимия на югозападната част на Черно море пред българския бряг: Дисертация за н.ст. “д.геогр. н.” – Варна: 1978 – 554с. с фиг. (Д 9) 

СЛАБАКОВ, Христо Д.                                                                                
       Методи и технически средства за изчисляване на спектралните и статистическите характеристики на ветровото вълнение в бреговата зона: Дисертация за н.ст. “к.т.н.”.-Варна:1981–215с. с фиг. (Д 4) 

СТАНЧЕВ, Христо С.
       Геоинформационна система на българския сектор от черно море и крайбрежната зона: Дисертация за н.ст. “Доктор” – Варна: 2015 – 180с. (Д 34) 

СТЕФАНОВА, Елица Сл.
       Влияние на екологични градиенти върху структурата и динамиката на мезозоопланктона в северозападната акватория на Черно море: Дисертация за н.ст. “Доктор” – Варна: 2014 – 192с.  (Д 30)                                    

СТЕФАНОВА, Кремена Бл.
        Съвременни изследвания на състоянието на зоопланктона в системата Белославско–Варненско езера – Варненски залив: Дисертация за н.ст. “Доктор” – Варна: 2014 – 193с.  (Д 31)

СТОЯНОВ, Александър С.
      Хидрохимични процеси в западната част на Черно море при влияние на естествени и антропогенни фактори: Дисертация за н.ст.  „д.геолого-минерал. н.”– Варна: 1994 – 341с., 6 прил. (Д 10)

ТРАЯНОВ, Траян К.
     Свободно потъващ и изплаващ автономен носител на океанографска апаратура:   Дисертация за н.ст. “к.т.н” – Варна: 1985 – 178с. (Д20)

 ТРИФОНОВА, Екатерина В.
        Числено моделиране на деформациите на подводния брегови склон: Дисертация за н.ст. “Доктор” – Варна: 2014 – 135с.  (Д 33)

ТРУХЧЕВ, Димитър Ив.
      Числено моделиране на полетата на теченията и плътността на морската вода в западната част на Черно море: Дисертация за н.ст. “к.ф.н.” – Варна: 1982 – 201с. с фиг. (Д 2)

 ТРЪПКОВ, Тодор В.
       Инженерни изследвания и технически решения във връзка с укрепването на бреговата зона на българското черноморие: Хабилитационен труд за ст.н.с. IIст. – Варна: 1981 – 218с. с фиг. (Д 3)

ХИНЕВА, Елица В.
       Екологични фактори, лимитиращи разпространението на морските треви от р. Zostera в сублиторалната зона на Бургаски залив (Черно море): значение на ветровото вълнение и епифитното обилие: Дисертация за н.ст. “Доктор” – Варна: 2020 – 247с. (Д 39)                       

ХРИСТОВА, Райна И.
      Палеогеография на Българския Черноморски шелф и крайбрежие през Кватернера: Дисертация за н.ст. “д.геолог. н.”. – Варна: 2004. – 149с. (Д15)

ЩИРКОВ, Илия И.
       Система за активна топлинна защита на водолаза:   Дисертация за н.ст. “к.т.н” – Варна:1994. – 170с. (Д16)

ЯНКОВА, Мария Хр.
       Популационна динамика на черноморския сафрид (Trachurus mediterraneus ponticus) пред българския бряг: Дисертация за н.ст. “Доктор” – София: 2014 – 181с. (Д 27)

SHTEREV, Konstantin
        Remotely operated vehicle for continental shelf research: Doctoral thesis for the degree of “Philosophiae Doctor” – Varna: 2019 – 212p. (Д 37)