Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Администрация

Отдел "Финансово-счетоводен и работна заплата"

главен счетоводител  Радослав Петров Петков
account@io-bas.bg

счетоводител Ралица Самуилова Иванова

счетоводител Мина Иванчева Василева

счетоводител Николай Иванов Иванов

Вътрешен финансов контрол

финансов контрольор Ирина Веселинова Томова

Човешки ресурси

експерт Ива Янкова Филипова – Великова
kadri@io-bas.bg

Административно - стопански отдел

технически секретар Димка Добрева Петрова

регистратор Величка Иванова Филипова