Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Пирати на пластмасата – България – Варна

На 20-ти и 22 октомври в град Варна, в района на пристанище „Карантината“ бяха проведени първите две кампании от инициативата „Plastic Pirates – Go Europe! – България“ с ученици от 5-ти и 6-ти клас на СУ „Любен Каравелов“ и СУ „Пейо Яворов“. Ментори на младите еколози бяха учените от Института по океанология – БАН.

Plastic Pirates – Go Europe!“ е европейска кампания за гражданска наука, в която училищни класове и младежки групи събират проби от пластмаса от реки и морета и документират  резултатите от тях. След това събраните данни се оценяват от учени. По този начин младите европейски граждани дават важен принос за изследване на състоянието на европейските реки и морета за нивото и възможния произход на замърсяването с пластмасови отпадъци. Целта на кампанията е да засили научното сътрудничество в Европа, да насърчи научната ангажираност на гражданите и участието на обществото в Европейското изследователско пространство и да повиши осведомеността за съзнателен и внимателен подход към околната среда.

Plastic pirates – Go Europe“ – Bulgaria – Varna


On 20 and 22-th of October were carried out the first two campaigns of the initiative „Plastic Pirates – Go Europe! – Bulgaria“ in the city of Varna, in the area of the „Quarantine“ port, with 5th and 6th grade students of „Lyuben Karavelov“ and „Peyo Yavorov“ secondary schools. Mentors of the young ecologists were the scientists from the Institute of Oceanology – BAS.

Plastic Pirates – Go Europe!’ is a European citizen science campaign where school classes and youth groups collect plastic samples from rivers and seas and document the results. The collected data is then evaluated by scientists. In this way, young European citizens make an important contribution to the ongoing research on the state of European rivers and seas and the level and possible origins of plastic waste pollution. The aim of the campaign is to strengthen scientific cooperation in Europe, to promote citizen scientific engagement and public participation in the European Research Area and to raise awareness of a conscious and careful approach to the environment.

Организирана пътуваща постер изложба по проект SEARCH на тема „Аз имоята Детска Градина обичаме, пазим и се грижим за околната среда”

В организираната пътуваща постер изложба по проект SEARCH на тема „Аз и моята Детска Градина обичаме, пазим и се грижим за околната среда” в ИО-БАН

Прочети повече »

Инициативата „Акселератор за устойчива синя икономика в Черно море“ — покана за представяне на вашите решения!

    Акселераторът подкрепя устойчиви решения за синя икономика в целия Черноморски регион с цел насърчаване на устойчиви и иновации за кръговата икономика в региона. Програмата

Прочети повече »

ПОКАНА – Институтът по океанология – БАН кани детските градини на територията на Община Варна

Институтът по океанология – БАН кани детските градини на територията на Община Варна да станат част от пътуваща изложба, чиято експозиция ще бъде в различни

Прочети повече »

Гражданска наука

     На 21.06.2023 г., ИО – БАН стартира пилотно изпълнение на задача, свързана с Гражданска наука по проектите DOORS (финансиран по Програма Horizon 2020 H2020-EU.3.2.3.3.,

Прочети повече »