Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Академични длъжности - главен асистент

Към настоящият момент, няма нови процедури за академична длъжност – Главен асистент

Към настоящият момент, няма текущи процедури за академична длъжност – Главен Асистент

Процедури приключили към 2023 г.

Конкурс по Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.3. „Биологически науки”;
Научна специалност: „Екология и опазване на екосистемите”;
Научно направление: „Макрофитобентос”, обявен в Държавен вестник, бр. 65 от 12.08.2022г.

Допуснати кандидати: д-р Елица Валентинова Хинева

Научно жури:

 1. Доц. д-р Кремена Благовестова Стефанова – председател на научно жури
 2. Проф. д-р Надя Георгиева Огнянова – Руменова
 3. Проф. дбн Марияна Владимирова Филипова – Маринова
 4. Проф. д-р Снежанка Петрова Мончева
 5. Доц. д-р Ралица Петрова Зидарова

Процедури приключили към 2020 г.

Конкурс по Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.5. „Математика”; Научна специалност: „Теория на вероятностите и математическа статистика”; Научно направление: „Статистически методи в екологията”, обявен в Държавен вестник, бр. 13 от 14.02.2020г.

Допуснати кандидати: д-р Ивелина Йорданова Златева

Научно жури:

 1. Доц. д-р Кремена Благовестова Стефанова – председател на научно жури
 2. Доц. д-р инж. Майк Юрген Щреблау
 3. Доц. д-р инж. Марин Славов Маринов
 4. Проф. д-р Снежанка Петрова Мончева
 5. Доц. д-р Виолин Стоянов Райков

Процедури приключили към 2019 г.

Конкурс по Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.3. „Биологически науки”; Научна специалност: „Хидробиология”; Научно направление: „Молекулярна таксономия”, обявен в Държавен вестник,  бр. 55 от 12.07.2019г.

Допуснати кандидати: д-р Нина Стойчева Джембекова

Научно жури:

 1. Доц. д-р Кремена Благовестова Стефанова – председател на научно жури
 2. Проф. дхн Мона Динкова Станчева-Стоянова
 3. Дбн Марияна Владимирова Филипова – старши научен сътрудник, първа степен по отменения ЗНСНЗ
 4. Проф. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова
 5. Проф. д-р Снежанка Петрова Мончева

Конкурс по Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.3. „Биологически науки”; Научна специалност: „Хидробиология”; Научно направление: „Ихтиология”, обявен в Държавен вестник,  бр. 55 от 12.07.2019г.

Допуснати кандидати: д-р Радослава Иванова Бекова

Научно жури:

 1. Доц. д-р Кремена Благовестова Стефанова – председател на научно жури
 2. Проф. д-р Снежанка Петрова Мончева
 3. Проф. дхн Мона Динкова Станчева-Стоянова
 4. Доц. д-р Галерида Николова Райкова – Петрова
 5. Дбн Марияна Владимирова Филипова – старши научен сътрудник, първа степен по отменения ЗНСНЗ

Процедури приключили 2017 г.

Конкурс по Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята”; Научна специалност: „Геология на океаните и моретата”; Научно направление: „Геоложко картиране на морското дъно”, обявен в Държавен вестник, бр. 16 от 17.02.2017г.

Допуснати кандидати: д-р Богдан Кирилов Проданов

Научно жури:

 1. Доц. д-р Любомир Иванов Димитров – председател на научно жури
 2. Доц. д-р Николай Николаев Вълчев
 3. Доц. д-р Валентина Георгиева Дончева
 4. Дбн Марияна Владимирова Филипова – старши научен сътрудник, първа степен по отменения ЗНСНЗ
 5. Старши научен сътрудник, втора степен по отменения ЗНСНЗ, д-р Стоян Димитров Керемедчиев

Процедури приключили 2016 г.

Конкурс по Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.3. „Биологически науки”; Научна специалност: „Екология и опазване на екосистемите”; Научно направление: „Зоопланктон”, обявен в Държавен вестник, бр. 16 от 26.02.2016г.

Допуснати кандидати: д-р Елица Славева Стефанова

Научно жури:

 1. Доц. д-р Кремена Благовестова Стефанова – председател на научно жури
 2. Проф. д-р Снежанка Петрова Мончева
 3. Доц. д-р Марина Добромирова Панайотова
 4. Дбн Марияна Владимирова Филипова – старши научен сътрудник, първа степен по отменения ЗНСНЗ
 5. Доц. д-р Веселина Василева Михнева

Процедури приключили 2015 г.

Конкурс по Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.3. „Биологически науки”; Научна специалност: „Хидробиология”, Научно направление: „Ихтиология”, обявен в Държавен вестник, бр. 20 от 17.03.2015г.

Допуснати кандидати: д-р Мария Христова Янкова

Научно жури:

 1. Доц. д-р Петя Павлова Иванова – председател на научно жури
 2. Проф. д-р Снежанка Петрова Мончева
 3. Доц. д-р Валентина Русева Тодорова
 4. Дбн Марияна Владимирова Филипова – старши научен сътрудник, първа степен по отменения ЗНСНЗ
 5. Проф. д-р Георги Михайлов Даскалов

Конкурс по Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята”; Научно направление: „Геоморфология  и морфодинамика на бреговата зона”, обявен в Държавен вестник, бр. 91 от 04.11.2014г.

Допуснати кандидати: д-р Илиян Свиленов Коцев

Научно жури:

 1. Доц. д-р Любомир Иванов Димитров – председател на научно жури
 2. Проф. дгн Веселин Димитров Пейчев
 3. Д-р Стоян Димитров Керемедчиев
 4. Дбн Марияна Владимирова Филипова – старши научен сътрудник, първа степен по отменения ЗНСНЗ
 5. Д-р Димитър Георгиев Пърличев

Конкурс по Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика           и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята”; Научна специалност:  „Геология на океаните и моретата”; Научно направление: „Палеоекология и геоархеология” за НУЖДИТЕ НА ОТДЕЛ „ПРИРОДА” при РИМ Варна, обявен в Държавен вестник, бр. 44 от 16.06.2015г.

Допуснати кандидати: Стоян Иванов Вергиев

Научно жури:

 1. Доц. д-р Райна Иванова Христова – председател на научно жури
 2. Проф. дгн инж. Веселин Димитров Пейчев
 3. Доц. д-р Димитър Петков Димитров
 4. Доцент дн Руслан Иванов Костов
 5. Доц. д-р Светла Димитрова Станкова

Процедури приключили 2013 г.

Конкурс по Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.3. „Биологически науки”; Научна специалност: шифър 02.22.01 „Екология и опазване на екосистемите” (Морски фитопланктон), обявен в Държавен вестник, бр. 98 от 11.12.2012г.

Допуснати кандидати: Радка Страшимирова Мавродиева

Научно жури:

 1. Проф. д-р Снежанка Петрова Мончева – председател на научно жури
 2. Доц. д-р Валентина Русева Тодорова
 3. Доц. д-р Петя Павлова Иванова
 4. Дбн Марияна Владимирова Филипова – старши научен сътрудник, първа степен по отменения ЗНСНЗ
 5. Проф. дбн Иван Стоянов Доброволов