Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Конкурс за директор на ИО - БАН

Документи на кандидатите за участие в избор на Директор на ИО-БАН по кункурс за избор на Директор на ИО-БАН публикуван в интернет страницата на БАН от 15.09.2020 г.

  1. Научна автобиография, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патенти и авторски свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки.

  2. Програма на кандидата за управление и развитие на ИО-БАН.

Кандидатите за участие в избора на Директор на ИО – БАН са:

Доцент д-р Николай Николаев Вълчев

Автобиография на доцент д-р Николай Николаев Вълчев – PDF Document

Списък на научните трудове на доцент д-р Николай Николаев Вълчев – PDF Document

Програма за управление на ИО – БАН на доцент д-р Николай Николаев Вълчев – PDF Document

Доцент д-р Виолин Стоянов Райков

Автобиография на доцент д-р Виолин Стоянов Райков – PDF Document

Цитати на доцент д-р Виолин Стоянов Райков – PDF Document

Публикации на доцент д-р Виолин Стоянов Райков – PDF Document

Списък с научно-приложни разработки на доцент д-р Виолин Стоянов Райков – PDF Document

Програма за управление на ИО – БАН на доцент д-р Виолин Стоянов Райков – PDF Document