Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Международни проекти - архив

2010 – 2013 ODEMM, FP7 – Options for Delivering Ecosystem-Based Marine Management/ Възможности за прилагане на екосистемен подход за управление на морски екоситеми, Grant agreement 244273 7FP, координатор за ИО-БАН проф. Снежанка Мончева
http://www.liv.ac.uk/odemm/

2009 – 2013, THESEUS, FP7 – 2009-1, Innovative technology for safer European coasts in changing climate/ Иновационни технологии за по-сигурни европейски брегове в условията на променящия се климат, Grant agreement No 244104, координатор за ИО-БАН доц. д-р Стоян Керемeдчиев
www.theseusproject.eu/

2009 – 2012 WISER, FP7 – Water bodies in Europe: Integrative Systems to assess Ecological status and Recovery Водни тела в Европа/Интегрирана система за оценка на екологическото състояние и възстановяване на екосистемите, Grant agreement 226273 FP7, координатор за ИО-БАН проф. Снежанка Мончева
www.wiser.eu/

2009 – 2012 UP_GRADE BS SCENE – UP-GRADE, FP7 – Black Sea Scientific Network /Разширена научна мрежа за Черно море, Grant agreement 226592 FP7, координатор за ИО-БАН проф. Снежанка Мончева
www.blackseascene.net/

2009 – 2013, KnowSeas, FP7 – Knowledge – based Sustainable Management for Europe’s Seas/ Научно обосновано устойчиво управление на европейските морета, Grant agreement 226675, координатор за ИО-БАН доц. д-р Валентина Тодорова
www.knowseas.com/

2009 – 2013, MESMA, FP7 – Monitoring and Evaluation of Spatially Managed Areas/ Мониторинг и оценка на пространствено управлявани райони, Grant agreement 226661, координатор за ИО-БАН доц. д-р Валентина Тодорова
www.mesma.org/

2008 – 2011 MICORE, FP7 – 2007-1 Morphological Impacts and Coastal Risks Induced by Extreme storm events/ Морфоложко въздействие и брегови риск, предизвикани от екстремни щормови събития, Grant agreement No 202798, координатор за ИО-БАН проф. Здравко Белберов
www.micore.eu/

2009 – 2011, RIFI, FP7 – INFRASTRUCTURES-2008-1, Research Infrastructures: Foresight and Impact/ Изследователска инфраструктура: визия и въздействие. Grant agreement № 228293, координатор за ИО-БАН проф. д-рАтанас Палазов
http://rifi.gateway.bg/

ЕSONET, FP7 – Мрежа от европейски морски обсервационни станции  

SYMNET

(Индустриална Симбиозна Мрежа за Защита на Околната Среда и Устойчиво Развитие на Черноморския Басейн), финансиран с подкрепата на Европейския Съюз, Съвместна Оперативна Програма „Черноморски басейн 2007- 2013“

MAREAS 2012 – 2014

„Черноморски съвместен регионален изследователски център за смекчаване и адаптация към въздействието на глобалните промени“, финансиран от Европейската комисия – Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България, управлявана от Министерството на регионалното развитие и туризма.

SPLASHCOS 2010 – 2013

„Подводна праисторическа археология и  ландшафти на континенталния шелф“

MARINEGEOHAZARD

Инсталиране и въвеждане в експлоатация на основните компоненти на регионална система за ранно предупреждение от морски гео-опасности по румънско-българската черноморска крайбрежна зона.

SRCSSMBSF 2011 – 2013
„Увеличаване на регионалния капацитет за осигуряване на устойчиво управление на риболова в Черно море“, финансиран от Европейската комисия по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013 г.“.

http://www.rmri.ro

ASCABOS

– Поддържаща програма за повишаване на капацитета в Черноморския регион с цел оперативен статус на океанографските услуги (6РП)

MPAs

Развитие на индикативна екологично обоснована мрежа от Морски протежирани зони в България и Румъния

Жизнен стандарт и морски екосистеми (6РП)

SESAME

Интегриран проект за Южните европейски морета: оценка и моделиране на промените в екосистемата (6РП)

THRESHOLDS

Прагови величини за устойчиво развитие №:0039331CIES (6РП)

BLACK SEA SCENE

Black Sea Scientific Network № 022868 , MARIS, The Netehrlands

SPICOSA

Science and Policy Integration for Coastal Ecosystem  assessment – No 036992, IFREMER, France

IGSP

Средиземноморско – Черноморския коридор през последните 30 000 хил. години:
Промени в морското ниво и човешката адаптация.
(IGCP – 521 ЮНЕСКО) 

SIBEMA

Повишаване на научния и институционален капацитет за прилагане на европейската морска политика в черноморския район (6РП)

SEADATANET

Пан Европейска инфраструктура за управление на океански и морски данни (6РП)

ЕСООР

Европейска крайбрежна морска оперативна наблюдателна и прогностична система (6РП)

NOAH PROJECT

Древни брегови линии на Черно море и условия за човешко присъствие
ДО-02/337 НФНИ, МОМН

CESUM BS

– Centre for Sustainable Development and Management of the Black Sea region
– Център за устойчиво развитие и управление на Черноморския регион (5РП)

ARENA

– Регионална програма за повишаване на капацитета и изграждане на информационна мрежа с цел осъвременяване на мониторинговите и прогнозни дейности в басейна на Черно море (5РП)