Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Обява за отдаване на помещение под наем

Институтът по океанология към Българската Академия на науките със седалище в гр. Варна обявява, че отдава за временно и възмездно ползване недвижим имот, намиращ се в гр. Варна, община Варна, ул. „Първи май” 40, представляващ 45 кв.м. (бивша дърводелска работилница със стени и покрив, изработени от ламаринени плоскости), терен за производствени цели с размер от 40 кв.м. и прилежащ към наетия имот площ от 22 кв.м.

Месечната наемна цена на имота е в размер на левовата равностойност на 2 евро на кв.м. без ДДС за закритата площ и 1,50 евро на кв.м. без ДДС за терена за производствени цели, 0.50 евроцента или общо левовата равностойност на 161 евро без ДДС по фиксинга на БНБ в деня на плащането.

За лице, осъществяващо оглед  е определен Цветан Сираков (0897868535).

Документи за участие в процедурата се подават на адреса на Института по океанология – БАН: бул. Първи май 40, кв. Аспарухово, гр. Варна.