Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Доставка на Технически продукт - Анализатор за общ органичен въглерод (TOC) с принадлежности

Преписка идентиф. номер: ОП-2-2017
Дата на създаване: 22 Март 2017 г.

Кратко описание: Доставка на Технически продукт – Анализатор за общ органичен въглерод (TOC) с принадлежности, за нуждите на ИО-БАН, гр. Варна в изпълнение на проект „Подобрен мониторинг на морската вода” – IMAMO, Д-34-10/31.03.2015г., финансиран в рамките на Програма BG02 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

>> описание и документация на обществената поръчка >>