Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

„Доставка на две нови или употребявани платформи за мониторинг на повърхностни и крайбрежни води в изпълнение на проект „Подобрен мониторинг на морската вода” – IMAMO, Д-34-10/31.03.2015г., финансиран в рамките на Програма BG02 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“

Преписка идентиф. номер: ОП-4-2017
Дата на създаване: 13 Април 2017 г.

Кратко описание: Предметът на настоящата поръчка включва следните основни дейности:
Дейност 1. Доставка на две нови или употребявани платформи за мониторинг на повърхностни и крайбрежни води, детайлно описан в част III – Приложение № 2 Техническа спецификация, наричан за краткост „техническо оборудване “;
Дейност 2. Изпълнение на общите и минимални гаранционни условия на експлоатация на техническото оборудване по Дейност 1, описани в част III – Приложение № 2 Техническа спецификация.
Предметът на обществената поръчка е компонент от реализацията на проект „Подобрен мониторинг на морските води” (IMAMO) договор Д 34-10/31.03.2015г., по Програма BG 02 ”Интегрирано управление на морските и вътрешни води”, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014.

>> описание и документация на обществената поръчка >>