Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Втора работна среща на заинтересованите страни в България на тема „Морски бозайници“ и мониторингова кампания за пробонабиране на макроотпадъци по плажовете по проект: „Assessing the vulnerability of the Black Sea marine ecosystem to human pressures (ANEMONE)”/“Оценка на уязвимостта на екосистемата на Черно море към натиск от човешки дейности“

На 25.10.2019 г. във Варна, се проведе втората работна среща на заинтересованите страни в България на тема „Морски бозайници“, организирана по проект ANEMONE, финансиран по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.Работната среща беше организирана под формата на „Научно кафене“ в неформална обстановка като място за диалог с участници от различни сектори и академични среди, с цел да се инициира ползотворна дискусия по темата между заинтересованите страни

На срещата бяха поканени експерти от различни сфери, свързани с управлението и опазването на околната среда и отпадъците, морския транспорт, рибарството, науката, неправителствени и природозащитни организации, граждани, студенти и др. Представители на РИОСВ – Варна, Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – Варна, Община Варна – Район Аспарухово, Община Несебър – Отдел „Екология“, Технически Университет – Варна, Лицей „Просвета 1927“ – Варна, ИО-БАН, Варна, ИРР – Варна, НПО „Зелени Балкани“, WWF, Морски клуб „Балчик“, Регионален Исторически музей – Бургас, Университет „проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, Черноморски институт, независими експерти, граждани и студенти, взеха активно участие на срещата.

Основна цел на срещата е запознаване и включване на заинтересованите страни и обществеността в научните дейности, свързани със морските бозайници и събиране на данни и извършване на мониторинг на морските отпадъци съгласно Рамкова директива за морска стратегия (РДМС). Паралелни срещи ще бъдат организирани в още три черноморски държави – Румъния, Украйна и Турция, в резултат от които ще бъдат събрани и анализирани данни за разпространение и количество на брегови морски отпадъци по хармонизирана методика. Съвместните усилия ще осигурят сравнимост на резултатите между черноморските държави – участници и предприемане на общи мерки, свързани с намаляване на замърсяването на Черно море с отпадъци от човешките дейности и постигане на „добро“ състояние на морската среда съгласно екологичните цели на РДМС.

Институт по океанология-БАН  представи  интересни изследвания и резултати от мониторинга на морски бозайници във връзка с прилагането на Рамкова директива за морска стратегия. СНЦ „Зелени Балкани“ представи проект CeNoBS –  “Подкрепа за прилагането на РДМС в Черно море чрез създаване на регионална система за мониторинг на китоподобните (Д1) и мониторинг на шума (Д11) за постигане на ДСМОС”, който се изпълнява съвместно от Секретариатът на Споразумението за опазване на китоподобните бозайници в Черно море, Средиземно море и прилежащата зона на Атлантическия океан (ACCOBAMS), Национален институт за морски изследвания и развитие – Румъния, ИО-БАН, NGO “Mare Nostrum”- Румъния, Черноморски технически университет – Турция, Турска фондация за морски изследвания -Турция, Министерство на водите и горите – Румъния, Басейнова дирекция Черноморски регион – Варна, Украински научен център по екология на морето – Украйна,  както и Програмата на „Зелени Балкани“ за проучване и опазване на черноморските китоподобни. Дискусиите бяха изключително полезни и съдържателни.  

Съвместно със срещата беше организирана и втора мониторингова кампания в района на Аспарухов плаж за пробонабиране на макроотпадъци по плажовете, в съответствие с унифицирана методика. Участниците в срещата се запознаха с прилаганите методики и участваха в мониторингова кампания за пробонабиране на брегови отпадъци и анализ на получените данни.

Министър Попов изпрати благодарствено писмо до БАН за съдействието при изготвянето на методиката за дюните

От името на Министерството на околната среда и водите благодаря на  Българската академия на науките (БАН) за сътрудничеството, подкрепата и съдействието, което ни оказа за

Прочети повече »

Организирана пътуваща постер изложба по проект SEARCH на тема „Аз имоята Детска Градина обичаме, пазим и се грижим за околната среда”

В организираната пътуваща постер изложба по проект SEARCH на тема „Аз и моята Детска Градина обичаме, пазим и се грижим за околната среда” в ИО-БАН

Прочети повече »