Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Академични длъжности - асистент

Към настоящият момент, няма нови процедури за академична длъжност – Асистент.

Към настоящият момент, няма текущи процедури за академична длъжност – Асистент.

Процедури приключили към 2023 г.

Конкурс по Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.5. „Математика”; Научна специалност: „Математическо моделиране и приложение на математиката”;
Научно направление: „Моделиране на хидродинамичните процеси в морска среда”
, обявен на сайта на ИО – БАН – Варна на 16.06.2023г. в съответствие с Решение на НС на ИО, взето с Протокол № 7, т. 1 от 16.06.2023г.

Допуснати кандидати: Илия Попстоянов Димитров

Научна комисия:

  1. Доц. д-р Николай Николаев Вълчев – Директор, ИО
  2. Д-р инж. Атанас Василев Палазов – пенсиониран професор, научна секция „ОТ”, ИО
  3. Доц. д-р Валентина Георгиева Дончева – Ръководител, научна секция „ХМ”,  ИО

Конкурс по Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята”; Научна специалност: „Океанология”;
Научно направление: „Хидроморфология на крайбрежната зона”
(бази данни и
 GIS базирани инструменти  за анализ и разпространение), обявен на сайта на ИО – БАН – Варна на 31.03.2023г. в съответствие с Решение на НС на ИО, взето с Протокол № 3, т. 7 от 29.03.2023г.

Допуснати кандидати: инж. Мартин Илиянов Иванов

Научна комисия:

  1. Доц. д-р Николай Николаев Вълчев – Директор, ИО
  2. Проф. д-р инж. Любомир Иванов Димитров – Зам. Директор и Ръководител секция, научна секция „ДБЗ”, ИО   
  3. Доц. д-р Валентина Георгиева Дончева – Ръководител, научна секция „ХМ”,  ИО