Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Академични длъжности - асистент

Към настоящият момент, няма нови процедури за академична длъжност – Асистент.

Към настоящият момент, няма текущи процедури за академична длъжност – Асистент.

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „АСИСТЕНТ”

в съответствие с Решение на НС на ИО, взето с Протокол № 7, т. 1 от 16.06.2023г.,

По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.5. „Математика”; Научна специалност: „Математическо моделиране и приложение на математиката”;
Научно направление: „Моделиране на хидродинамичните процеси в морска среда” – един бр.

В срок от 19.06.2023г. до 18.07.2023г. вкл.
кандидатите подават молба за участие в конкурса до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна. За справки – Ул. „Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116, Човешки ресурси.

Преди подаването на документи за участие в конкурса, кандидатите  следва да се запознаят с Чл. 49 и 50 на ПУРПОНСЗАД в ИО-БАН, www.iobas.bg

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите за участие в конкурса подават Молба за допускане и следните документи в 1 екземпляр на хартиен носител:

 1. Молба за участие в конкурса;
 2. Мотивационно писмо;
 3. Автобиография по европейски образец;
 4. Диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен „Магистър”;
 5. Диплома за образователна и научна степен „Доктор”, ако кандидатът има такава;
 6. Медицинско свидетелство – (за кандидатите, които са служители на ИО – БАН – Варна, не се изисква медицинско свидетелство);
 7. Свидетeлство за съдимост – (за кандидатите, които са служители на ИО – БАН – Варна, не се изисква свидетелство за съдимост);
 8. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;
 9. Други (по преценка на кандидата, напр. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати, препоръки, награди, сертификати и др.).

Конкурсната процедура се провежда, съгласно Чл. 49 от ПУРПОНСЗАД в ИО-БАН,  линк- ( ПУРПОНСЗАД )
Кандидатите за „Асистент” се уведомяват писмено за датата, часа и мястото на провеждане на събеседване.

Публикувано на 16.06.2023г.

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „АСИСТЕНТ”  

По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”;
Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята”; Научна специалност: „Океанология”;
Научно направление: „Хидроморфология на крайбрежната зона”
(бази данни и GIS базирани инструменти  за анализ и разпространение) – един бр.

В срок от 31.03.2023г. до 30.04.2023г. вкл.

кандидатите подават молба за участие в конкурса до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна.
За справки – Ул. „Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116, Човешки ресурси.

Преди подаването на документи за участие в конкурса, кандидатите  следва
да се запознаят с Чл. 49 и 50 на ПУРПОНСЗАД в ИО-БАН,
www.iobas.bg

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите за участие в конкурса подават Молба за допускане и следните документи в 1 екземпляр на хартиен носител:

 1. Молба за участие в конкурса;
 2. Мотивационно писмо;
 3. Автобиография по европейски образец;
 4. Диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен „Магистър”;
 5. Диплома за образователна и научна степен „Доктор”, ако кандидатът има такава;
 6. Медицинско свидетелство – (за кандидатите, които са служители на ИО – БАН – Варна, не се изисква медицинско свидетелство);
 7. Свидетeлство за съдимост – (за кандидатите, които са служители на ИО – БАН – Варна, не се изисква свидетелство за съдимост);
 8. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;
 9. Други (по преценка на кандидата, напр. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати, препоръки, награди, сертификати и др.).

Конкурсната процедура се провежда, съгласно Чл. 49 от ПУРПОНСЗАД в ИО-БАН

Кандидатите за „Асистент” се уведомяват писмено за датата, часа и мястото на провеждане на събеседване.