Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Предмет на публичното състезание е избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Междукласов ремонт на научно-изследователския кораб „Академик“.

Преписка идентиф. номер: ОП-3-2020
Дата на създаване:  11 юни  2020 г.

Кратко описание: При изпълнение на поръчката следва да се извърши междукласов ремонт съобразно изискванията на класификационната организация Български корабен регистър и Изпълнителна Агенция ИА – „Морска  администрация” на НИК „АКАДЕМИК”. НИК „АКАДЕМИК” е многоцелеви, универсален научно-изследователски кораб, предназначен за провеждане на научни изследвания на море. Услугите по ремонтните работи, предмет на настоящата обществена поръчка следва да бъдат изпълнени съгласно ремонтна ведомост /Техническа спецификация/, одобрена от възложителя, и приложена към настоящата документация. При изпълнение на поръчката следва да се извърши: обслужване на кораба по време на ремонта, Докови работи; почистване и боядисване на корпуса, Танкове и цистерни, палубни хидравлични механизми, ремонт тръбопроводи, ремонт по електрооборудването, ел. двигатели по механизми, автоматика, брашпил тип БЧ, сантини в машинното отделение – площ 210 м2.

1. Решение за откриване на процедура за обществена поръчка – PDF document
документът е публикуван на 11 юни 2020

2. Обявление за обществена поръчка – PDF document
документът е публикуван на 11 юни 2020

3. Документация обществена поръчка и договор – PDF document
документът е публикуван на 11 юни 2020

4. Техническа спецификация на обществената поръчка – Приложение 1 – PDF document
документът е публикуван на 11 юни 2020

5. Методика за оценка на офертите – Приложение № 2 – PDF document
документът е публикуван на 11 юни 2020

6. Заявление – Образец № 1 -Microsoft Word Document
документът е публикуван на 11 юни 2020

7. Единен европейски документ за обществени поръчки – Образец №2 -Microsoft Word Document
документът е публикуван на 11 юни 2020

8. Техническо предложение – Образец № 3 -Microsoft Word Document
документът е публикуван на 11 юни 2020

9. Ценово предложение – образец № 4, 4а -Microsoft Word Document
документът е публикуван на 11 юни 2020

10. Протокол №1 от заседание на Комисията за провеждане на обществена поръчка – PDF Document
документът е публикуван на 15 юли 2020

11. Информация за отваряне на плик с Предлагани ценови параметри – PDF Document
документът е публикуван на 17 юли 2020

12. Протоколи от работата на комисията за провеждане на Обществена поръчка – PDF Document
документът е публикуван на 04 август 2020

13. Решение за класиране и определяне на изпълнител на Обществената поръчка – PDF Document
документът е публикуван на 04 август 2020

14. Обявление за възложена поръчка – PDF Document
документът е публикуван на 31 август 2020

15. Договор за възлагане на обществена поръчка №22Д  24.08.2020 – PDF Document
документът е публикуван на 31 август 2020

16. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка-Договор22Д-24.08.2020 – PDF Document
документът е публикуван на  09 октомври 2020