Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Борсова сделка за периодични доставки на гориво (маркиран газьол 10 ppm) за нуждите на международното плаване на НИК "Академик", ИО-БАН, гр. Варна

Преписка идентиф. номер: ОП-4-2018
Дата на създаване: 04 септември 2018 г.

Кратко описание: При изпълнение на поръчката следва да се извършват периодични доставки на Маркиран газьол 10 ppm за плавателни средства, CPV код 09134000-7, в общо количество до 350 000 литра (триста и петдесет хиляди литра).

Решение за откриване на процедура по възлагане на Обществена поръчка – PDF Document
документът е публикуван на 04 септември 2018

Обявление за възложена поръчка – PDF Document
документът е публикуван на 01 октомври 2018

Борсов договор №645 – PDF Document
документът е публикуван на 01 октомври 2018

Анекс към Борсов договор №645-13.09.2018 – PDF Document
документът е публикуван на 01 октомври 2020

Обявление за изменение на Борсов договор 645_13.09.2018 – PDF Document
документът е публикуван на 01 октомври 2020

Обявление за приключване на договор за Обществена Поръчка – PDF Document
документът е публикуван на 17 декември 2020