Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Доставка на флоуцитометър за определяне на количествен и качествен състав на фитопланктона за нуждите на международно плаване на НИК "Академик", за изпълнение на проект от Националната пътна карта, за научна инфраструктура „Инфраструктура за устойчиво развитие в областта на морските изследвания, обвързана и с участието на България в Европейската инфраструктура (Euro-Agro) – (МАСРИ/MASRI)”

Преписка идентиф. номер: ОП-4-2019
Дата на създаване:  28  февруари  2019 г.

Кратко описание: Поръчката включва доставка чрез покупка на 1 брой флоуцитометър (проточен цитометър) за определяне на количествен и качествен състав на фитопланктона за нуждите на международно плаване на НИК „Академик“ по приложена техническа спецификация. Освен доставката, предметът на поръчката включва и изпълнение на общите и минимални гаранционни условия на експлоатация на оборудването.

1. Решение за откриване на процедура – PDF Document
докуметтът е публикуван на 28 февруари 2019 г.

2. Обявление за поръчка – PDF Document
докуметтът е публикуван на 28 февруари 2019 г.

3. Документация за обществена поръчка – PDF Document
докуметтът е публикуван на 28 февруари 2019 г.

4. Техническа спецификация-Приложение №1 – PDF Document
докуметтът е публикуван на 28 февруари 2019 г.

5. Заявление – Образец № 1 – Microsoft Word Document
докуметтът е публикуван на 28 февруари 2019 г.

6. Декларация по чл. 54, ал. 2 от ЗОП – Образец № 2 – Microsoft Word Document
докуметтът е публикуван на 28 февруари 2019 г.

7. ЕЕДОП – Образец № 3 – Microsoft Word Document
докуметтът е публикуван на 28 февруари 2019 г.

8. Техническо предложение – образец № 4 – Microsoft Word Document
докуметтът е публикуван на 28 февруари 2019 г.

9. Ценово предложение – образец № 5 – Microsoft Word Document
докуметтът е публикуван на 28 февруари 2019 г.

10. Информация за отваряне на плик с предлагани ценови параметри – PDF Document
докуметтът е публикуван на 08 април 2019 г.

11. Протоколи от работата на комисията за провеждане на Обществена поръчка – PDF Document
докуметтът е публикуван на 19 април 2019 г.

12. Решение за класиране и определяне на изпълнител на Обществената поръчка – PDF Document
докуметтът е публикуван на 19 април 2019 г.

13. Обявление за възложена поръчка – PDF Document
докуметтът е публикуван на 28 юни 2019 г.

14. Договор за възлагане на обществена поръчка №5 – 07.062019 – PDF Document
докуметтът е публикуван на 28 юни 2019 г.

15. Анекс към Договор №5/07.06.2019 г. – PDF Document
докуметтът е публикуван на 02 октомври 2019 г.

16. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка – PDF Document
докуметтът е публикуван на 16 декември  2019 г.