Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Доставка на нетна електрическа енергия за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН

Преписка идентиф. номер: ОП-5-2019
Дата на създаване:02 септември 2019 г.

Кратко описание: Кратко описание: Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна електрическа енергия за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН. Изпълнителят трябва да изпълнява и функциите на координатор на балансираща група. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансиращата група и санкции за излишък или недостиг на небалансите.

1.  Приложение 1 – Техническа спецификация на Възложителя – Microsoft Word Document
докуметтът е публикуван на 02 септември 2019 г.

2.  Приложение 1б – Прогнозно потребление – Microsoft Excel Document
докуметтът е публикуван на 02 септември 2019 г.

3.  Приложение 2 – Техническо предложение на Изпълнителя – PDF Document
докуметтът е публикуван на 02 септември 2019 г.

4.  Приложение 3 – Ценово предложение на Изпълнителя – PDF Document
докуметтът е публикуван на 02 септември 2019 г.

5.  Договор – PDF Document
докуметтът е публикуван на 02 септември 2019 г.

6.  Обявление за възложена поръчка – PDF Document
докуметтът е публикуван на 02 септември 2019 г.

7. Допълнително споразумение №1_27.01.2021 – PDF Document
докуметтът е публикуван на 25 февруари 2021 г.

8. Обявление за изменение – PDF Document
докуметтът е публикуван на 25 февруари 2021 г.

9. Обявление за приключване на договор за ОП_№6 от 31.07.2019 – PDF Document
докуметтът е публикуван на 26  август 2021 г.