Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

 ОБЯВЯВА КОНКУРС  ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”  

По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.5. „Математика”; Научна специалност: „Теория на вероятностите и математическа статистика”; Научно направление: „Статистически методи в екологията” – един бр.

В срок от 14.02.2020г. до 13.04.2020г. вкл. кандидатите подават молба за участие в конкурса до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна. За справки – Ул. „Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116, Човешки ресурси.

Дата на обявяване на конкурса –  14 февруари 2020 година,

ДВ Бр. 13/14.02.2020г.

Преди подаването на документи за участие в конкурса, кандидатите  следва да се запознаят с Чл. 51 на ПУРПОНСЗАД в ИО-БАН, www.iobas.bg 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите за участие в конкурса подават Молба за допускане и следните документи в 3 екземпляра на хартиен носител и 4 екземпляра на CD/DVD:

 1. Молба за участие в конкурса – цитиран ДВ с обявата;
 2. Опис на документите;
 3. Автобиография по европейски образец;
 4. Дипломи за висше образование и научна степен – заверени копия (за кандидатите, които са служители на ИО – БАН – Варна, не се изисква копията да бъдат заверени);
 5. Медицинско свидетелство – (за кандидатите, които са служители на ИО – БАН – Варна, не се изисква медицинско свидетелство);
 6. Свидетeлство за съдимост – (за кандидатите, които са служители на ИО – БАН – Варна, не се изисква свидетелство за съдимост);
 7. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;
 8. Списък на  публикации, изобретения и други научно-приложни резултати;
 9. Други документи, свързани с конкурса.
 10. Доказателства за национални минимални изисквания и изискванията на ПУРПОНСЗАД в ИО-БАН (Приложение към чл.1а и в табличен вид).

Кандидатите за главен асистент се уведомяват писмено за резултата от процедурата по допускане в срок до 14 дни след изтичане на срока за подаване на документите. За недопуснатите кандидати се посочват мотивите за недопускането им. Възраженията на недопуснатите кандидати се приемат и разглеждат по условията и реда на Чл. 10 от ПУРПОНСЗАД в Институт по океанология – БАН, Варна.

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ”    

По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.3. „Биологически науки”; Научна специалност: „Ботаника”; Научно направление: „Алгология (диатомология)” – един бр.

В срок от 02.08.2019г. до 01.10.2019г. вкл. кандидатите подават молба за участие в конкурса до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна. За справки – Ул. „Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116, Човешки ресурси.

Дата на обявяване на конкурса –  02 август 2019 година, ДВ Бр. 61/02.08.219г.

Преди подаването на документи за участие в конкурса, кандидатите  следва да се запознаят с Чл. 51 на ПУРПОНСЗАД в ИО-БАН

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите за участие в конкурса подават Молба за допускане и следните документи в 3 екземпляра на хартиен носител и 6 екземпляра на CD/DVD

 1. Молба за участие в конкурса – цитиран ДВ с обявата;
 2. Опис на документите;
 3. Автобиография по европейски образец;
 4. Дипломи за висше образование и научна степен – заверени копия;
 5. Медицинско свидетелство – (за кандидатите, които са служители на ИО – БАН – Варна, не се изисква медицинско свидетелство);
 6. Свидетeлство за съдимост – (за кандидатите, които са служители на ИО – БАН – Варна, не се изисква свидетелство за съдимост);
 7. Удостоверение за стаж по специалността в съответната научна област;
 8. Списък и копия на научните публикации и участията в научни форуми с подпис на кандидата, монографии, учебници и др. в допълнение към научните трудове по дисертациите;
 9. Справка на оригиналните научни приноси;
 10. Справка за цитиранията и/или рецензии в научни издания в допълнение към тези представени по предишни конкурси;
 11. Други документи, свързани с конкурса.
 12. Доказателства за национални минимални и изискванията на този Правилник (Приложение към чл.1а и в табличен вид).

Кандидатите за „Доцент” се уведомяват писмено за допускането им до конкурса   в срок до 14 дни след изтичане на срока за подаване на документите. За недопуснатите кандидати се посочват мотивите за недопускането им. Възраженията на недопуснатите кандидати се приемат и разглеждат по условията и реда на  Чл. 10 от ПУРПОНСЗАД в Институт по океанология – БАН, Варна.

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”  

І. По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.3. „Биологически науки”; Научна специалност: „Хидробиология”; Научно направление: „Молекулярна таксономия” – един бр.

ІІ. По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.3. „Биологически науки”; Научна специалност: „Хидробиология”; Научно направление: „Ихтиология” – един бр.

В срок от 12.07.2019г. до 11.09.2019г. вкл. кандидатите подават молба за участие в конкурса до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна. За справки – Ул. „Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116, Човешки ресурси.

Дата на обявяване на конкурса –  12 юли 2019 година, ДВ Бр. 55/12.07.2019г.

Преди подаването на документи за участие в конкурса, кандидатите  следва да се запознаят с Чл. 51 на ПУРПОНСЗАД в ИО-БАН

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите за участие в конкурса подават Молба за допускане и следните документи в 3 екземпляра на хартиен носител и 4 екземпляра на CD/DVD:

  1. Молба за участие в конкурса – цитиран ДВ с обявата;
  2. Опис на документите;
  3. Автобиография по европейски образец;
  4. Дипломи за висше образование и научна степен – заверени копия (за кандидатите, които са служители на ИО – БАН – Варна, не се изисква копията да бъдат заверени);
  5. Медицинско свидетелство – (за кандидатите, които са служители на ИО – БАН – Варна, не се изисква медицинско свидетелство);
  6. Свидетeлство за съдимост – (за кандидатите, които са служители на ИО – БАН – Варна, не се изисква свидетелство за съдимост);
  7. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;
  8. Списък на  публикации, изобретения и други научно-приложни резултати;
  9. Други документи, свързани с конкурса.
  10. Доказателства за национални минимални изисквания и изискванията на този Правилник (Приложение към чл.1а и в табличен вид).

Кандидатите за главен асистент се уведомяват писмено за резултата от процедурата по допускане в срок до 14 дни след изтичане на срока за подаване на документите. За недопуснатите кандидати се посочват мотивите за недопускането им. Възраженията на недопуснатите кандидати се приемат и разглеждат по условията и реда на Чл. 10 от ПУРПОНСЗАД в Институт по океанология – БАН, Варна.

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ”   

По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.3. „Биологически науки”; Научна специалност: „Ботаника”; Научно направление: „Алгология (диатомология)”

Обявен в Държавен вестник бр. 61/02.08.2019г.

Допуснати кандидати: д-р Ралица Петрова Зидарова

Научно жури (заповед №252/01.10.2019 г.):

 1. Чл. кор. проф. дбн Димитър Асенов Иванов (ИБЕИ-БАН) – становище
 2. Проф. д-р Румен Димитров Младенов (ПУ „П. Хилендарски“) – становище
 3. Проф. дхн Мона Динкова Станчева-Стоянова (МУ-Варна) – становище
 4. Проф. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова (ШУ „Епископ К. Преславски“) – становище
 5. Дбн Марияна Владимирова Филипова-Маринова – ст.н.с., първа степен – рецензия
 6. Проф. д-р Снежанка Петрова Мончева (ИО-БАН) – рецензия
 7. Доц. д-р Кремена Благовестова Стефанова (ИО-БАН) – председател, становище

Материали по конкурса:

1. Списък на научните публикации на кандидата

2. Справка за цитиранията

3. Справка на оригиналните научни приноси

4. Рецензия на проф. д-р Снежанка Мончева – български език – PDF Document
    Рецензия на проф. д-р Снежанка Мончева – english – PDF Document

5. Рецензия на проф. дбн Марияна Филипова-Маринова – български език – PDF Document
    Рецензия на проф. дбн Марияна Филипова-Маринова – english – PDF Document

6. Становище на чл.-кор. проф. дбн Димитър Иванов – български език – PDF Document
    Становище на чл.-кор. проф. дбн Димитър Иванов – english – PDF Document

7. Становище на проф. д-р Румен Младенов – български език – PDF Document
    Становище на проф. д-р Румен Младенов – english – PDF Document

8. Становище на проф. дхн Мона Станчева-Стоянова – български език – PDF Document
    Становище на проф. дхн Мона Станчева-Стоянова – english – PDF Document

9. Становище на проф. д-р Цветеслава Игнатова-Иванова – български език – PDF Document
    Становище на проф. д-р Цветеслава Игнатова-Иванова – english – PDF Document

10. Становище на доц. д-р Кремена Стефанова – български език – PDF Document
      Становище на доц. д-р Кремена Стефанова – english – PDF Document

Публикувани на 02.12.2019 г.

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ПРОФЕСОР” ПО:

По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята„; Научна специалност: „Геология на океаните и моретата”; Научно направление: „Геолого-геоморфоложко картиране на морското дъно”

Допуснати кандидати: доц. д-р инж. Любомир Иванов Димитров.

Научно жури:

Доц. д-р Николай Николаев Вълчев, Институт по океанология, БАН – Варна, Председател на Научното жури, становище;
Проф. д-р инж. Николай Павлов Лисев, УАСГ, София, становище;
Проф. дбн Мариана Владимирова Филипова – Маринова, . Природонаучен музей – Варна, рецензия;
Проф. дгн Кристалина Христова Стойкова, Геологически институт – БАН, София, становище
Проф. дгн Георги Василев Георгиев – Геолого – географски факултет, СУ „Климент Охридски”, София, рецензия;
Доц. д-р Валентина Георгиева Дончева – Институт по океанология, Варна, становище;
Ст.н.с.ІІст. Стоян Димитров Керемедчиев – пенсионер, Институт по океанология, БАН – Варна, рецензия;

1. Становище от Доц. д-р Николай Николаев Вълчев.
2. Становище от Проф. д-р инж. Николай Павлов Лисев.
3. Рецензия от Проф. дбн Мариана Владимирова Филипова – Маринова.
4. Становище от Проф. дгн Кристалина Христова Стойкова.
5. Рецензия от Проф. дгн Георги Василев Георгиев.
6. Становище от Доц. д-р Валентина Георгиева Дончева.
7. Рецензия от Ст. н.с. ІІ ст. Стоян Димитров Керемедчиев.

Справка за научните приноси – Download PDF File
Списък на публикациите на доц. д-р инж.Любомир Димитров – Download PDF File
Списък на цитатите – Download PDF File

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ” ПО:

Конкурс по Област на висше образование: шифър 4.”Природни науки, математика и информатика”, професионално направление: шифър 4.3.”Биологически науки”, научна специалност ”Хидробиология”, научно направление: ”Ихтиология ” към секция ” Биология и екология на морето ” на ИО – БАН – Варна, обявен в Държавен вестник, бр.21 от 18.03.2016 г.

Допуснати кандидати: гл. ас. д-р Мария Христова Янкова

Научно жури:

1. професор д-р Георги Михайлов Даскалов, ИБЕИ – БАН, гр. София – рецензия.
2. професор д-р Таня Атанасова Хубенова, ИРА, гр. Пловдив – становище.
3. професор дбн. Марияна Владимирова Филипова – Маринова – Медицински университет „проф. д-р Параскев Стоянов”, гр. Варна – становище.
4. дбн. Иван Стоянов Доброволов-пенсионер, старши научен сътрудник първа степен по отменения ЗНСНЗ – рецензия.
5. доцент д-р Лъчезар Златев Пехливанов, ИБЕИ-БАН, гр. София – становище.
6. доцент д-р Марина Добромирова Панайотова, ИО-БАН, гр. Варна – становище.
7. доцент д-р Петя Павлова Иванова, ИО-БАН, гр. Варна – становище.

Публикувани на 25.07.2016 г

1. Рецензия от професор д-р Георги Михайлов Даскалов.
2. Становище от професор д-р Таня Атанасова Хубенова.
3. Становище от професор дбн Марияна Владимирова Филипова – Маринова.
4. Рецензия от дбн Иван Стоянов Доброволов.
5. Становище от доцент д-р Лъчезар Златев Пехливанов.
6. Становище от доцент д-р Марина Добромирова Панайотова.
7. Становище от доцент д-р Петя Павлова Иванова.

Справка за научните приноси. – Download PDF File
Списък на цитатите. – Download PDF File
Списък с публикациите на гл. ас. д-р Мария Христова Янкова. – Download PDF File
Oтговор на гл. ас. д-р Мария Христова Янкова, във връзка с направена рецензия и становище. – Download PDF File

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ” ПО:

Конкурс по Област на висше образование: шифър 4.”Природни науки, математика и информатика”, професионално направление: 4.4.”Науки за Земята”, научна специалност Океанология, научно направление: ”Математическо моделиране и приложение на математиката ” към секция ” Морска физика и геофизика ” на ИО – БАН – Варна, обявен в Държавен вестник, бр.16, 26.02.2016 г.

Допуснати кандидати: д-р Розанджела де Фатима Свиеркоски

Научно жури:

Проф. д-р Бойко Кирилов Рангелов – МГУ „ Св.Иван Рилски ” – гр.София – рецензия.
Доц. д-р Елисавета Лазарова Пенева – СУ „ Св.Кл.Охридски ” – гр.София – рецензия.
Доц. д-р Екатерина Виталиевна Трифонова – Институт по океанология – БАН – гр.Варна, Председател на Научно жури – становище.
Проф. д-р инж. Красимир Иванов Ениманев – РУ „ Ангел Кънчев ” – гр.Русе – становище.
Проф. д-р инж. Стефан Недялков Терзиев – ВСУ   Черноризец Храбър ” – гр.Варна – становище.
Проф. дн инж. Веселин Димитров Пейчев – Институт по океанология – БАН – гр.Варна – становище.
Доц. д-р инж. Янко Златанов Милев – „ Черноризец Храбър ” – гр.Варна – становище.

Публикувани на 04.07.2016 г

1. Рецензия от Проф. д-р Бойко Кирилов Рангелов.
2. Рецензия от Доц. д-р Елисавета Лазарова Пенева.
3. Становище от Доц. д-р Екатерина Виталиевна Трифонова.
4. Становище от Проф. д-р инж. Красимир Иванов Ениманев.
5. Становище от Проф. д-р инж. Стефан Недялков Терзиев.
6. Становище от Проф. дн инж. Веселин Димитров Пейчев.
7. Становище от Доц. д-р инж. Янко Златанов Милев.

Справка за научните приноси – Download PDF File
Списък на цитатите – Download PDF File
Списък с публикациите на д-р Розанджела де Фатима Свиекоски – Download PDF File

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ПРОФЕСОР” ПО:

Конкурс по Област на висше образование: шифър 4.”Природни науки, математика и информатика”, професионално направление: 4.4.”Науки за Земята”, научна специалност Океанология, научно направление: ”Стратиграфия на кватернерните седименти в Черноморския регион ”(стратиграфия на кватернера) към секция ”Морска геология и археология” на ИО – БАН – Варна, обявен в Държавен вестник, бр.16, 26.02.2016 г., стр.84.

Допуснати кандидати: доц. д-р Райна Иванова Христова

Научно жури:

Академик Тодор Георгиев Николов – Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН – рецензия.
Проф. д-р Христо Цанев Пимпирев – Софийски университет „Св.Кл.Охридски” – рецензия.
Проф. дн Георги Цветков Алексиев –  Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН – рецензия.
Проф. дн Цанко Василев Цанков – Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград – становище.
Проф. д-р Валентин Георгиев Плетньов – Регионален исторически музей – Варна – становище.
Доц. д-р Преслав Илиев Пеев – Институт по океанология – БАН – Председател на Научното жури – становище.
Доц. д-р Димитър Петков Димитров – Институт по океанология – БАН, становище.

Публикувани на 13.06.2016 г

1. Рецензия от Академик Тодор Георгиев Николов.
2. Рецензия от Проф. д-р Христо Цанев Пимпирев.
3. Рецензия от Проф. дн Георги Цветков Алексиев.
4. Становище от Проф. дн Цанко Василев Цанков.
5. Становище от Проф. д-р Валентин Георгиев Плетньов.
6. Становище от Доц. д-р Преслав Илиев Пеев.
7. Становище от Доц. д-р Димитър Петков Димитров.

Справка за научните приноси – Download PDF File
Списък на цитатите – Download PDF File
Списък с публикациите на доц. д-р Райна Иванова Христова – Download PDF File

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ” ПО:

Конкурс по Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика“; Професионално направление: шифър 4.3. „Биологически науки“; Научна специалност: „Хидробиология“; Научно направление: “ Ихтиология „, секция „Биология и екология на морето“, обявен в Държавен вестник бр. 52 от 10.07.2015 г.

Допуснати кандидати: гл. ас. д-р Марина Добромирова Панайотова

Научно жури:

Професор д-р Снежанка Петрова Мончева – Институт по Океанология – БАН – Варна, Председател на Научното жури, становище.
Професор д-р Георги Михайлов Даскалов – Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН – София, рецензия.
Доцент д-р Галерида Николова Райкова – Петрова – Биологически факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ – София, рецензия.
Професор дбн Яна Илиева Топалова – Биологически факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ – София, становище.
Професор дбн Марияна Владимирова Филипова – Маринова – Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, становище.
Доцент д-р Валентина Русева Тодорова – Институт по Океанология – БАН – Варна, становище.
Доцент д-р Апостолос Йоанис Апостолу – Институт по биоразнообразие и eкосистемни изследвания – БАН – София, становище.

Публикувани на 10.11.2015 г.

1. Становище от Професор д-р Снежанка Петрова Мончева.
2. Рецензия от Професор д-р Георги Михайлов Даскалов.
3. Рецензия от Доцент д-р Галерида Николова Райкова – Петрова.
4. Становище от Професор дбн Яна Илиева Топалова.
5. Становище от Професор дбн Марияна Владимирова Филипова – Маринова.
6. Становище от Доцент д-р Валентина Русева Тодорова.
7. Становище от Доцент д-р Апостолос Йоанис Апостолу.

Справка за научните приноси – Download PDF File
Списък на цитатите – Download PDF File
Списък с публикациите на гл. ас. д-р Марина Добромирова Панайотова – Download PDF File

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ” ПО:

Конкурс по Област на висше образование: шифър 4. Природни науки, Математика и Информатика; Професионално направление: шифър 4.3. “Биологически науки”; Научна специалност: „Хидробиология”; Научно направление: „ Зоопланктон ”, обявен в Държавен вестник брой 52 от 10.07.2015 г.

Допуснати кандидати: гл. ас. д-р Кремена Благовестова Стефанова

Научно жури:

Доцент д-р Валентина Русева Тодорова – Институт по Океанология – БАН – Варна, Председател на Научното жури, становище.
Професор дбн Марияна Владимирова Филипова – Маринова – Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, рецензия.
Доцент д-р Веселина Василева Михнева – ИРР – ССА – Варна, рецензия.
Професор дбн Яна Илиева Топалова – Биологически факултет наСофийски Университет „Св. Климент Охридски“ – София, становище.
Професор дбн Иван Стоянов Доброволов – старши научен сътрудник, първа степен по отменения ЗНСНЗ, становище.
Професор д-р Румен Кирилов Калчев – Институт по Биоразнообразие и Екосистемни Изследвания – БАН – София, становище.
Доцент д-р Димитър Стефанов Кожухаров – Биологически факултет наСофийски Университет „Св. Климент Охридски“ – София, становище.

Публикувани на 10.11.2015 г.

1. Становище от Доц. д-р Валентина Русева Тодорова.
2. Рецензия от Проф. дбн Марияна Владимирова Филипова – Маринова.
3. Рецензия от Доц. д-р Веселина Василева Михнева.
4. Становище от Проф. дбн Яна Илиева Топалова.
5. Становище от Проф. дбн Иван Стоянов Доброволов.
6. Становище от Проф. д-р Румен Кирилов Калчев.
7. Становище от Доц. д-р Димитър Стефанов Кожухаров.

Справка за научните приноси. Download PDF File
Списък на цитатите. Download PDF File
Списък на научните публикации на гл. ас. д-р Кремена Стефанова. Download PDF File

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ” ПО:

Конкурс по област на висше образование: шифър 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: шифър 4.4. “Науки за Земята”, научна специалност: „Океанология”; научно направление: „Техника и технология на океанографските изследвания”, обявен в Държавен вестник брой 52 от 10.07.2015 г.

Допуснати кандидати: гл. ас. д-р инж. Веселка Маринова Маринова – Стоянова

Научно жури:

Проф. д-р инж. Атанас Василев Палазов, Институт по океанология – БАН, Варна, Председател на Научното жури, становище.
Проф. д-р инж. Никола Рашков Лютов, ВСУ „Черноризец Храбър”,Варна, рецензия.
Доц. д-р инж. Васил Стефанов Донев – Институт по океанология – БАН, Варна, рецензия.
Проф. дтн Иван Георгиев Георгиев – НИГГГ – БАН, София, становище.
Проф. д-р инж. Евгени Методиев Миланов – ИМТС с ЦХА – БАН, Варна, становище.
Доц. д-р инж. Николай Желев Колев – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, Варна, становище.
Доц. д-р Асен Якимов Стефанов, Институт по океанология – БАН, Варна, становище.

Публикувани на 30.10.2015 г.

1. Становище от Проф. д-р инж. Атанас Василев Палазов.
2. Рецензия от Проф. д-р инж. Никола Рашков Лютов.
3. Рецензия от Доц. д-р инж. Васил Стефанов Донев.
4. Становище от Проф. дтн Иван Георгиев Георгиев.
5. Становище от Проф. д-р инж. Евгени Методиев Миланов.
6. Становище от Доц. д-р инж. Николай Желев Колев.
7. Становище от Доц. д-р Асен Якимов Стефанов.

Справка за научните приноси – Download PDF File
Списък на цитатите – Download PDF File
Списък с публикациите на гл. ас. д-р инж. Веселка Маринова Маринова – Стоянова – Download PDF File

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ” ПО:

Конкурс по област на висше образование: шифър  4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление  4.3.  Биологически науки, научна специалност „Екология и опазване на екосистемите”, Научно направление „Екология на морската фауна”, обявен в ДВ брой 40 от 02.06.2015г.

Допуснати кандидати: гл. ас. д-р Виолин Стоянов Райков

Научно жури:

Доц. д-р Петя Павлова Иванова, Институт по океанология – БАН – Варна, Председател на Научното жури, становище.
Проф. дбн Иван Стоянов Доброволов, ТУ,Варна, рецензия
Доц. д-р Елиза Петрова Узунова, Биологически факултет на СУ” Св. Св. Климент Охридски”, рецензия.
Проф. дбн Марияна Владимирова Филипова-Маринова –  МУ” П. Стоянов”, Варна, становище.
Проф. д-р Снежана Мончева, Институт по океанология – БАН – Варна, становище.
Проф. д-р Евгения Нешова Иванова, Биологически факултет на Пловдивски Университет”П. Хирендарски”, становище.
Доц. д-р Веселина Михнева  ИРР – Варна, становище.

Публикувани на 02.10.2015 г.

1. Становище от Доц. д-р Петя Павлова Иванова.
2. Рецензия от Проф. дбн Иван Стоянов Доброволов.
3. Рецензия от Доц. д-р Елиза Петрова Узунова.
4. Становище от Проф. дбн Марияна Владимирова Филипова-Маринова.
5. Становище от Проф. д-р Снежана Мончева.
6. Становище от Проф. д-р Евгения Нешова Иванова.
7. Становище от Доц. д-р Веселина Михнева.

Справка за научните приноси – Download PDF File
Списък на цитатите – Download PDF File
Списък с публикациите на гл. ас. д-р Виолин Райков – Download PDF File

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ” ПО:

Конкурс по област на висше образование: шифър 4. Природни науки, Математика и Информатика; професионално направление: шифър 4.4. Науки за земята; научна специалност: Океанология; научно направление: Палеогеография и геоархеология, обявен в Държавен вестник (бр. 40 от 02.06.2015 г.)

Допуснати кандидати:гл. ас. д-р Преслав Илиев Пеев

Научно жури:

Доц. д-р Райна Иванова Христова, Институт по океанология – БАН – Варна, Председател на Научното жури, рецензия.
Проф. д-р Валентин Георгиев Плетньов, РИМ – Варна, рецензия.
Проф. дбн Марияна Владимирова Филипова-Маринова, МУ – Варна, становище.
Проф. дгн инж. Веселин Димитров Пейчев, Институт по океанология – БАН – Варна, становище.
Проф. дн Цанко Василев Цанков, ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград, становище.
Д-р Стоян Димитров Керемедчиев, старши научен сътрудник, втора степен по отменения ЗНСНЗ, пенсионер, становище.
Доц. д-р Светла Димитрова Станкова, Шуменски университет, становище.

Публикувани на 01.10.2015 г.

1. Рецензия от Доц. д-р Райна Иванова Христова.
2. Рецензия от Проф. д-р Валентин Георгиев Плетньов.
3. Становище от Проф. дбн Марияна Владимирова Филипова-Маринова.
4. Становище от Проф. дгн инж. Веселин Димитров Пейчев.
5. Становище от Проф. дн Цанко Василев Цанков.
6. Становище от Д-р Стоян Димитров Керемедчиев.
7. Становище от Доц. д-р Светла Димитрова Станкова.

Справка за научните приноси – Download PDF File
Списък на научните трудове с които се участва в конкурса – Download PDF File
Списък на цитатите – Download PDF File
Резюмета на научните трудовеDownload PDF File

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ” ПО:

Конкурс по област на висше образование шифър 4 “Природни науки, Математика и Информатика”: Професионално направление: шифър 4.4 “Науки за Земята” по научна специалност “Океанология”, Научно направление „Хидродинамика, литодинамика и морфодинамика на бреговата зона, секция „Динамика на бреговата зона“, обявен в Държавен вестник (бр. 33/08.05.2015  г.)

Допуснати кандидати: гл. ас. д-р инж. Екатерина Виталиевна Трифонова.

Научно жури:

Доц. д-р инж. Любомир Иванов Димитров, Институт по океанология, БАН – Варна, Председател на Научното жури, становище;
Проф. дгн Веселин Димитров Пейчев, Институт по океанология, БАН – Варна,
рецензия;
Доц. д-р инж. Любка Георгиева Пашова, – Институт по геофизика, геодезия и
география – БАН гр. София, рецензия;
Проф. дтн инж. Пенко Николов Градинаров – пенсионер, ТУ, гр. Варна, становище;
Проф. д-р Румен Здравков Кишев – зам. директор по морски науки и технологии в ИМСТЦХА – БАН, гр. Варна, ръководител на центъра по Хидро – и Аеродинамика, БАН – Варна, становище;
Доц. д-р инж. Дорина Христова Драганчева, център по Хидро – и Аеродинамика,
БАН – Варна, становище;
Проф. д-р Николай Павлов Лисев, Хидротехнически факултет в Университет по архитектура, строителство и геодезия, София, становище.

Публикувани на 08.09.2015 г.

1. Становище от Доц. д-р Любомир Иванов Димитров.
2. Рецензия от Проф. дгн Веселин Димитров Пейчев.
3. Рецензия от Доц. д-р инж.Любка Георгиева Пашова.
4. Становище от Проф. дтн инж.Пенко Николов Градинаров.
5. Становище от Проф. д-р Румен Здравков Кишев.
6. Становище от Доц. д-р инж.Дорина Христова Драганчева.
7. Становище от Проф. дтн инж. Николай Павлов Лисев.

Справка за научните приноси – Download PDF File
Списък на научните трудове с които се участва в конкурса – Download PDF File
Списък на цитатите – Download PDF File

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ” ПО:

Конкурс по област на висше образование: шифър 4. Природни науки, Математика и информатика, професионално направление: шифър 4.4. Науки за земята, научна специалност: Океанология, научно направление – Техногенно въздействие върху бреговата зона, обявен в Държавен вестник (бр. 33/ 08.05.2015  г.)

Допуснати кандидати: гл. ас. д-р Маргарита Колева Станчева.

Научно жури:

Проф. дгн Веселин Димитров Пейчев, Институт по океанология – БАН – Варна, Председател на Научното жури, становище.
Проф. дгн Георги Цветков Алексиев, НИГГГ – БАН – София, рецензия.
Доц. д-р Райна Иванова Христова, Институт по океанология – БАН – Варна, рецензия.
Доц. д-р Николай Николаев Вълчев, Институт по океанология – БАН – Варна, становище.
Проф. дтн Йордан Георгиев Марински, НИГГГ – БАН – София, становище.
Проф. д-р Борис Тодоров Колев, НИГГГ – БАН – София, становище.
Д-р Стоян Димитров Керемедчиев, старши научен сътрудник, втора степен по ЗНСНЗ, пенсионер, становище.

Публикувани на 08.09.2015 г.

1. Становище от Проф. дгн Веселин Димитров Пейчев.
2. Рецензия от Проф. дгн Георги Цветков Алексиев.
3. Рецензия от Доц. д-р Райна Иванова Христова.
4. Становище от Доц. д-р Николай Николаев Вълчев.
5. Становище от Проф. дтн Йордан Георгиев Марински.
6. Становище от Проф. д-р Борис Тодоров Колев.
7. Становище от Д-р Стоян Димитров Керемедчиев.

Справка за научните приноси – Download PDF File
Списък на научните трудове с които се участва в конкурса – Download PDF File
Списък на цитатите – Download PDF File