Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Класов ремонт на научно изследователски кораб "Академик"

Преписка идентиф. номер: ОП-6-2017
Дата на създаване: 21 Юли 2017 г.

Кратко описание: При изпълнение на поръчката следва да се извърши класов ремонт съобразно изискванията на класификационната организация Български корабен регистър и Изпълнителна Агенция ИА -„Морска администрация“ на НИК „АКАДЕМИК“. НИК „АКАДЕМИК“ е многоцелеви, универсален научно – изследователския кораб, предназначен за провеждане на научни изследвания на море.

Решение за откриване на процедура за обществена поръчка – PDF Document
документът е публикуван на 21 Юли 2017 г.

Покана за участие в процедура на договаряне без предварително обявление – PDF Document
документът е публикуван на 21 Юли 2017 г.

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки – PDF Document
документът е публикуван на 21 Юли 2017 г.

Техническа спецификация НИК „Академик“ класов ремонт 2017 – PDF Document
документът е публикуван на 21 Юли 2017 г.

Протокол от заседание №1 на комисията за Обществена Поръчка за класов ремонт на НИК Академик – PDF Document
документът е публикуван на 27 Юли 2017 г.

Доклад за резултатите от работата на комисията за Обществена Поръчка за класов ремонт на НИК Академик – PDF Document
документът е публикуван на 27 Юли 2017 г.

Решение за определяне на изпълнител за възлагане на Обществена Поръчка за класов ремонт на НИК Академик – PDF Document
документът е публикуван на 27 Юли 2017 г.

Доклад за резултатите от работата на комисията за Обществена Поръчка за класов ремонт на НИК Академик – PDF Document
документът е публикуван на 31 Юли 2017 г.

Решение във връзка констатирана очевидна фактическа грешка – PDF Document
документът е публикуван на 31 Юли 2017 г.

Обявление за възложена поръчка – PDF Document
документът е публикуван на 07 Септември 2017 г.

Договор за изпълнение на Класов ремонт на Научно-изследователския кораб Академик – PDF Document
документът е публикуван на 07 Септември 2017 г.

Анекс към Договор за изпълнение на Класов ремонт на Научно-изследователския кораб Академик – PDF Document
документът е публикуван на 14 Септември 2017 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка – PDF Document
документът е публикуван на 22 юли 2020 г.