Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Секция „Динамика на бреговата зона“

Изследва бреговата зона и шелфовата акватория чрез прилагане на съвременни методи и технологии за наблюдение и изследване с иновативни научно-изследователски инструменти и инфраструктури, допринасящи за оценка и управление на бреговия риск и устойчивото използване на морските небиологични ресурси. Основните направления са: брегова хидродинамика (вълнение, вълнови течения, колебания на морското ниво), климат и енергиен потенциал на морското вълнение, литодинамика и морфодинамика на бреговата зона и шелфовата акватория, геоморфология на бреговата зона и шелфовата акватория, картиране на дънния субстрат и физическите местообитания, оценка и управление на риска. Постиженията са от полза за националната икономика – морски транспорт, хидро-техническо строителство, туризъм, рибарство и аквакултури, планиране на морските акватории и др.

Ръководител научна секция:
проф. д-р инж. Любомир Димитров

гл. ас. д-р Наталия Каменова Андреева

Автобиография

Curriculum Vitae

гл. ас. д-р Богдан Кирилов Проданов

Автобиография

Curriculum Vitae

океанограф, геофизик Петя Трендафилова Ефтимова

инж. Тодор Христов Ламбев – редовен докторант 

инж. Елена Веселинова Борисова,  програмист база данни

Диана Георгиева Христова, техник океанология, Технически секретар на Научния съвет

Димитричка Кирилова Рибарова, техник океанология

Петранка Петрова Златева, оператор въвеждане на данни