Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Секция „Морска геология и археология“

В съответствие с приоритетите на Синята икономика и устойчивото развитие изследва с геоморфоложки, геоложки и геофизични методи: геоложкия строеж на черноморското крайбрежие, шелф и дълбоководна зона; литологията, стратиграфията, седиментологията на кватернерните седименти; литофациалните изменения и пространствените взаимоотношения на морските седименти; реконструира климатичните промени и колебанията на морското ниво с цел прогнозиране на глобалните климатични промени; изследва минералните ресурси в шелфовото пространство на ИИЗ на Република България и особено газовите хидрати, предвид важността им за страната ни; извършва оценка на геоложкия риск като: земетресения, кални вулкани, вълна тип „цунами”, свлачища, срутища, абразия, вследствие на геодинамични процеси; крайбрежните и подводни геоархеологически ландшафти; решава задачи при стопанското усвояване на акваторията като използва съвременни представи за геоложкия строеж, седиментогенезата и геоморфологията на дънния релеф; прилага ГИС за морски и брегови изследвания, изготвя карти и 3-D модели, създава и поддържа геоинформационна система на Българския сектор от Черно Море и крайбрежната зона.

Ръководител научна секция:
доц. д-р Преслав Илиев Пеев

Автобиография

Curriculum Vitae

доц. д-р Атанас Димитров Василев

Автобиография

Curriculum Vitae

доц. д-р Орлин Василев Димитров

доц. д-р Райна Иванова Христова

Автобиография

Curriculum Vitae

доц. д-р Иван Димитров Генов

Автобиография

Curriculum Vitae

доц. д-р Димитър Петков Димитров

Автобиография

Curriculum Vitae

гл. ас. д-р Красимира Русева Славова

Петър Пецински – докторант

Автобиография

Curriculum Vitae