Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Лаборатория по литодинамика

В лабораторията се обработват седиментни проби, събрани от плажа и подводния брегови склон, като се извършват зърнометрични анализи – пресевен (сух или воден) и ареометров (според БДС 2762 от 1983 г.).

За сух пресевен анализ се използват набор сита с отвори от 5 до 0.063 мм, техническа електронна везна Precisa 320 XT1200C; пресевна машина Retsch AS 200 control (sieve shaker Retsch AS 200 control).

За ареометров анализ се използват ареометър за отчитане гъстотата на суспензията; термометър за температура от 0 до 40°С, секундомер, стъклен цилиндър, бъркалка за разбиване на пробата, мешалка за хомогенизиране на суспензията и др.

След провеждането на анализа характерът на субстрата се определя по две методики – БДС 2761-86/БДС-676-85 и по Уентуърт-Фолк (Wentworth, 1922; Folk, 1954). Предвид спецификата на морските дънни субстрати, вместо наименованието за строителни почви „прах“ се използва „тиня“, а за чакъл се уточнява дали е „чакъл“ или „черупки“. Резултатите от проведените анализи се представят в протоколи, съдържащи мета данни за пробата (като наименование, място и време на пробоотбор), вида на анализа, разпределение по фракции в табличен и графичен вид, тип субстрат според двете посочени по-горе класификации.