Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Научни звена

Секция "Морска физика":

доц. Екатерина Трифонова

 • провежда измервания и анализ на основните хидрофизични параметри на морската вода и на метеорологичните елементи на прилежащата атмосфера;
 • изучава експериментално динамиката на морските течения и процесите на турбулентна дифузия и турбулентен обмен в условията на българския шелф;
 • развива методите за числена диагноза и прогноза на морските течения и на процесите на динамическо разпространение и разсейване на примеси в морска среда за Черно море и други райони на Световния океан.
Секция "Химия на морето":

доц. Валентина Дончева
Тел: (+359 52) 37 04 91, doncheva@io-bas.bg

 • провежда мониторинг на основните химични параметри главни йони, разтворени газове, биогенни елементи в западната част на Черно море и крайбрежните езера
 • проучва особеностите на вертикалната хидро-химична структура на Черно море, включително зоната на промяна на окислително-редукционните условия
 • антропогенното въздействие върху качеството на крайбрежните води и седименти
 • изучава процесите протичащи в морската среда, както и в контактните зони „атмосфера хидросфера”, „вода-седименти
 • изучава взаимодействието в системата река-море
 • развива дейности подпомагащи въвеждането на Европейската рамкова директива за водите 2000/ЕС/60 в България /дефиниране на референтни условия по физико-химични елементи за качество и категоризация на водите/
Секция "Биология и екология на морето":

доц. Кремена Стефанова
Тел: (+359 52) 37 04 88, vtodorova@io-bas.bg

 • Изучава таксономичното и функционално биоразнообразие на Черноморската екосистема и трофични взаимодействия
 • Изследва промените в биотата под въздействие на външни фактори – антропогенна преса и глобални климатични промени
 • Разработва методически ръководства за мониторинг и лабораторен анализ на черноморската флора и фауна и класификационни системи за биологичните елементи на качество при прилагането на Рамковата директива за водите 2000/ЕС/60 в България;
 • Извършва оценки на екологичното състояние на водите и запасите на интензивно експлоатираните видове риби пред българския бряг и прилежащите му акватории;
 • Разработва научно-обосновани критерии за устойчиво развитие на екосистемата и биологичните ресурси ;
 • Функционира модерна Лаборатория по молекулярна таксономия и екология на морските организми, която извършва генетични анализи за изследване популационно- генетичната структура на морските хидробионти.
Секция "Динамика на бреговата зона":

доц. Николай Вълчев
Тел: (+359 52) 37 04 93, geos@io-bas.bg

 • Изследва вълновия климат и трансформацията на вълнението в плитка вода; груповия строеж и нелинейните взаимодействия на ветровото вълнение; колебания на морското ниво, морфо- и литодинамичните процеси в бреговата зона; баланса на седиментите; геодинамични брегови процеси;
 • Извършва оценка на въздействието на хидротехническите съоръжения върху динамиката на брега; седиментния транспорт и деформацията на подводния брегови склон и моделиране на динамичните процеси в бреговата зона.
Секция "Морска геология и археология":

и. д. доц. Преслав Пеев
Тел: (+359 52) 37 04 91, peychev@io-bas.bg

 • изучава литологията, стратиграфията на седимeнтните секвенции; геоморфологията на геоложките структури в западната част на Черно море; трансгресивно- регресивните цикли в кватернерната еволюция на басейна; темпа и спецификата на съвременната литогенеза на континенталния шелф, континенталния склон и дълбоководната зона;
 • изследва климатичните промени, колебанията на морското ниво с цел реконструкция на палеогеографските условия през кватернерния период;
 • дава актуална информация за геоложкия риск, геофизичните полета и полезните изкопаеми в българския сектор на Черноморския басейн;
 • решава проблеми на стопанското усвояване на акваторията като прилага съвременни представи за геоложкия строеж и геоморфоложките особености на морското дъно;
 • изследва крайбрежните и подводни археологични ландшафти.
Секция "Океански Технологии ":

доц. Веселка Маринова
Тел: (+359 52) 37 04 84, palazov@io-bas.bg

 • изследва състоянието, процесите и явленията в системата “човек-технически средства-морска среда”;
 • разработва, създава, внедрява и поддържа научна апаратура и технологии за морски изследвания;
 • създава и усъвършенства технологии и извършва обучение за използване на водолазния метод като инструмент за изследване “in situ”на подводната среда;
 • техническо и технологично обезпечаване на научно-изследователската дейност в Института по океанология;
 • събиране, натрупване, качествен контрол, обработка, съхраняване, публикуване и обмен на океанографски данни.

От 2004 г. в института функционира Национален център за океанографски данни (НЦОД), който е включен в системата от центрове на Комитета по международен обмен на океанографски данни (IODE) към Междуправителствената океанографска комисия