Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Ново проучване върху възстановяването на популацията на мидата Flexopecten glaber

През 2021 г. за първи път от 60-те години на миналия век отново бе установена във водите на българското черноморско крайбрежие популация на вида Flexopecten glaber. Изследването предоставя информация за разпространението, местообитанията и характеристиките на популацията (размерна и възрастова структура, коефициент на нарастване, смъртност и т.н.). Това забележително възстановяване и нарастване на F. glaber се обяснява с възстановяването на Черно море от еутрофикацията, намаления хищнически натиск от намаляващата популация на Rapana venosa и променящите се климатични условия.