Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Трета заключителна среща “Живи лаборатории“ на тема „Трансформационни пътища за устойчива синя икономика“

На 25 април 2024г. учени от Института по океанология и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българска академия на науките организираха трета заключителна среща “Живи лаборатории“ на тема „Трансформационни пътища за устойчива синя икономика“. Събитието е част от цикъл срещи със заинтересовани страни по проект BRIDGE-BG „Насърчаване на научните изследвания и иновациите в Черно море за съвместно развитие на синия растеж в рамките на устойчиви екосистеми“ (договор №101000240 – H2020-BG-2018-2020).

В първата работна среща участие взеха представители на НПО-та, производители на рибни продукти, научни и образователни среди, местни административни органи. Чрез обратна връзка от участниците по време на срещата бяха определени важни екосистемни услуги на различно ниво (индивидуално и организационно) за цялото крайбрежие. Бяха определени предизвикателствата, които стоят пред Черно море, както и нуждите за развитие на устойчива синя икономика. По време на втората работна среща бяха съставени визии за „желаното Черно море“, докато третият семинар се фокусира върху идентифицирането на необходимите иновации и подкрепящите мерки, съставящи трансформационния път за значителна промяна в системата към преход към желано устойчиво състояние

Основните цели бяха:

  • Съвместно проектиране на трансформационни пътища за устойчива синя икономика
  • Идентифициране на действия и иновации в подкрепа на трансформацията
  • Валидиране на желани сценарии, за извършване на кумулативна оценка на въздействието на бъдещото развитие на синята икономика

Участниците, представители на различни сектори като рибарство и аквакултури, туризъм, транспорт, държавни институции (ИАРА, БДЧР), НПО, научни институти и университети, в интерактивна форма обсъдиха и представиха визията си за устойчива синя икономика в Черно море, като формулираха и конкретни действия с иновации в подкрепа на пълната промяна.

В резултат на проведените „Живи лаборатории“ във всички Черноморски страни участници в проекта ще се създаде мост между научни, публични и бизнес общности за: а) проектиране и улесняване на прилагането на иновативни еко-решения за Син растеж в Черно море б) повишаване на осведомеността относно ролята на мултистресорите върху екосистемните услуги и в) подобряване на съгласуваността на вертикалната политика от „долу нагоре“ и обратно.

On April 25, 2024 scientists from the Institute of Oceanology and the Institute of Biodiversity and Ecosystem Research at the Bulgarian Academy of Sciences organized the third „Living Labs“ closing meeting on the topic „Transformation Pathways for a Sustainable Blue Economy“. The event is part of a cycle of meetings with stakeholders under the BRIDGE-BG project “ Advancing Black Sea Research and Innovation to Co-Develop Blue Growth within Resilient Ecosystems“ (contract № 101000240 – H2020-BG-2018-2020).

Representatives of NGOs, business, scientific and educational institutes, local administrative bodies took part in the first working meeting. Through feedback from participants during the meeting, important ecosystem services at different levels were identified along the coast. The challenges facing the Black Sea were defined, as well as the needs for the development of a sustainable Blue Economy. During the second workshop, visions of the „desired Black Sea“ were drawn up, while the third workshop focused on identification the necessary innovations and supporting measures for the transformation path to a desired sustainable state.

The main objectives were:

  • Joint design of transformation paths for a sustainable blue economy
  • Identifying actions and innovations to support the transformation
  • Validation of desired scenarios to carry out a cumulative impact assessment of the future development of the blue economy

The participants, representatives of various sectors such as fisheries and aquaculture, tourism, transport, local administrative institutions (EAFA, BSBD), NGOs, scientific institutes and universities, in an interactive form discussed and presented their vision for a sustainable Blue economy in the Black Sea, formulating specific action with innovation to support total transformation.

The Living Labs will create a bridge between scientific and business communities, public and private actors, a) to design and facilitate the implementation of innovative eco-solutions for Blue Growth in the Black Sea b) raise awareness on the role of multistressors on ecosystem services and c) enhance vertical policy coherence

Трета заключителна среща “Живи лаборатории“ на тема „Трансформационни пътища за устойчива синя икономика“

На 25 април 2024г. учени от Института по океанология и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българска академия на науките организираха трета заключителна среща

Прочети повече »

Министър Попов изпрати благодарствено писмо до БАН за съдействието при изготвянето на методиката за дюните

От името на Министерството на околната среда и водите благодаря на  Българската академия на науките (БАН) за сътрудничеството, подкрепата и съдействието, което ни оказа за

Прочети повече »