Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

40 години НИК „Академик“

Изложба по повод  40-годишнината на НИК „Академик“ беше открита на 4 юни в Българската академия на науките от заместник-председателя чл.-кор. Стефан Хаджитодоров и директора на Института по океанология проф. Атанас Палазов. Изложбата показва историята, дейността и постиженията на научноизследователския кораб „Академик”.

Придобиването на научноизследователския кораб ”Академик” даде възможност да се премине от брегови изследвания към изследване на цялата Изключителна икономическа зона на страната в Черно море, каза в речта си заместник-председателя на БАН и допълни, че изложбата показва как учените са се справили с това предизвикателство. Чл.-кор. Хаджитодоров каза, че Академията подкрепя идеята на Института по океанология за придобиване на нов малък изследователски кораб за брегови изследвания, който да отговаря на съвременните изисквания за изследване на Черно море.

На церемонията по откриването директорът на Института по океанология връчи почетен знак „40 г. НИК „Академик“ на Българската академия на науките, Министерството на образованието и науката, Министерството на околната среда и водите, Националната комисия за ЮНЕСКО, както и персонални отличия на председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски, на бившите председатели на Академията акад. Иван Юхновски и акад. Никола Съботинов, както и на акад. Васил Големански.

29 постера разказват историята и показват ежедневието на учените и специалистите, извършващи изследвания на борда на кораба. Включени са най-значимите научни и приложни постижения, получени с помощта на НИК „Академик”, както и използването му за дейности, обслужващи държавата и синята икономика. Обосновано е значението на научноизследователския кораб за страната и морската наука.

Изложбата е посветена на 155-ата годишнина на Българската академия на науките и може да бъде разгледана до 14 юни.

40 years of R/V „Akademik“

An exhibition on the occasion of the 40th anniversary of R/V „Akademik“ was opened on June 4 at the Bulgarian Academy of Sciences by the vice-chairman Stefan Hadjitodorov – corresponding member and the director of the Institute of Oceanology Prof. Atanas Palazov. The exhibition shows the history, activities and achievements of the research vessel „Akademik“.

The purchase of the scientific research vessel „Akademik“ made it possible to move from coastal research to the study of the entire Exclusive Economic Zone of the country in the Black Sea, said the vice-president of the BAS in his speech and added that the exhibition shows how scientists have coped with this a challenge. Cor. Member Hadjitodorov said that the Academy supports the idea of ​​the Institute of Oceanology to acquire a new small research vessel for coastal research that will meet the modern requirements for Black Sea research.

At the opening ceremony, the director of the Institute of Oceanology presented an honorary badge „40 years of R/V „Akademik“  to the Bulgarian Academy of Sciences, the Ministry of Education and Science, the Ministry of Environment and Waters, the National Commission for UNESCO, as well as personal honors of the chairman of the BAS Academician Julian Revalski, to the former presidents of the Academy Academician Ivan Juchnovski and Academician Nikola Sabotinov, as well as to Academician Vasil Golemanski.

29 posters tell the story and show the daily life of the scientists and specialists conducting research on board the ship. The most significant scientific and applied achievements obtained with the help of R/V „Akademik“ are included, as well as its use for activities serving the state and the blue economy. The importance of the research vessel for the country and marine science is substantiated.

The exhibition is dedicated to the 155th anniversary of the Bulgarian Academy of Sciences and can be viewed until June 14.

40 години НИК „Академик“

Изложба по повод  40-годишнината на НИК „Академик“ беше открита на 4 юни в Българската академия на науките от заместник-председателя чл.-кор. Стефан Хаджитодоров и директора на

Прочети повече »

Трета заключителна среща “Живи лаборатории“ на тема „Трансформационни пътища за устойчива синя икономика“

На 25 април 2024г. учени от Института по океанология и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българска академия на науките организираха трета заключителна среща

Прочети повече »

Министър Попов изпрати благодарствено писмо до БАН за съдействието при изготвянето на методиката за дюните

От името на Министерството на околната среда и водите благодаря на  Българската академия на науките (БАН) за сътрудничеството, подкрепата и съдействието, което ни оказа за

Прочети повече »