Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Академични длъжности - доцент

В момента няма нови конкурси за Академична длъжност – доцент

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

Конкурс за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ“ по Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.3. „Биологически науки”; Научна специалност: „Екология и опазване на екосистемите”; Научно направление: „Екология и молекулярна таксономия на морски организми”,

Обявен в ДВ Бр. 1/02.01.2024г.

Допуснати кандидати: гл. ас. д-р Нина Стойчева Джембекова

Научно жури по Заповед № 58/ 01.03.2024 г.:

 1. Професор дбн Евгения Нешова Иванова – Биологически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ Пловдив, катедра „Биология на развитието“ – рецензия
 2. Проф. дбн Марияна Владимирова Филипова-Маринова – пенсионер – рецензия
 3. Професор д-р Валентина Русева Тодорова – Институт по океанология – БАН – Варна – становище
 4. Професор д-р Теодора Атанасова Стайкова – Биологически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ Пловдив, катедра „Биология на развитието“ – становище
 5. Професор дбн Иван Илиев Атанасов – АгроБиоИнститут към ССА – София – становище
 6. Доцент д-р Виолин Стоянов Райков – Институт по океанология – БАН – Варна – становище
 7. Доцент д-р Красимир Емилов Русанов – АгроБиоИнститут към ССА – София – становище

Материали по конкурса:

 1. Списък на научните публикации на гл. ас. д-р Нина Джембекова
 2. Справка за установените цитирания в научни издания на гл. ас. д-р Нина Джембекова
 3. Справка за научните приноси на гл. ас. д-р Нина Джембекова
 4. Резюмета на рецензираните публикации
 5. Рецензия от професор дбн Евгения Нешова Иванова – български език
  Рецензия от професор дбн Евгения Нешова Иванова – английски език
 6. Рецензия от професор дбн Марияна Владимирова Филипова-Маринова – български език
  Рецензия от проф. дбн Марияна Владимирова Филипова-Маринова – английски език
 7. Становище от проф. д-р Валентина Русева Тодорова – български език
  Становище от проф. д-р Валентина Русева Тодорова – английски език
 8. Становище от проф. д-р Теодора Атанасова Стайкова – български език
  Становище от проф. д-р Теодора Атанасова Стайкова – английски език
 9. Становище от проф. дбн Иван Илиев Атанасов – български език
  Становище от проф. дбн Иван Илиев Атанасов – английски език
 10. Становище от доц. д-р Виолин Стояанов Райков – български език
  Становище от доц. д-р Виолин Стояанов Райков – английски език
 11. Становище от доц. д-р Красимир Емилов Русанов – български език
  Становище от доц. д-р Красимир Емилов Русанов – английски език

Публикувани на 30.04.2024 г.

Процедури приключили 2019 г.

 

По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.3. „Биологически науки”; Научна специалност: „Ботаника”; Научно направление: „Алгология (диатомология)”

Обявен в Държавен вестник бр. 61/02.08.2019г.

Допуснати кандидати: д-р Ралица Петрова Зидарова

Научно жури: (заповед №252/01.10.2019 г.):

 1. Чл. кор. проф. дбн Димитър Асенов Иванов (ИБЕИ-БАН) – становище
 2. Проф. д-р Румен Димитров Младенов (ПУ „П. Хилендарски“) – становище
 3. Проф. дхн Мона Динкова Станчева-Стоянова (МУ-Варна) – становище
 4. Проф. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова (ШУ „Епископ К. Преславски“) – становище
 5. Дбн Марияна Владимирова Филипова-Маринова – ст.н.с., първа степен – рецензия
 6. Проф. д-р Снежанка Петрова Мончева (ИО-БАН) – рецензия
 7. Доц. д-р Кремена Благовестова Стефанова (ИО-БАН) – председател, становище

Материали по конкурса:

1. Списък на научните публикации на кандидата

2. Справка за цитиранията

3. Справка на оригиналните научни приноси

4. Рецензия на проф. д-р Снежанка Мончева – български език – PDF Document
    Рецензия на проф. д-р Снежанка Мончева – english – PDF Document

5. Рецензия на проф. дбн Марияна Филипова-Маринова – български език – PDF Document
    Рецензия на проф. дбн Марияна Филипова-Маринова – english – PDF Document

6. Становище на чл.-кор. проф. дбн Димитър Иванов – български език – PDF Document
    Становище на чл.-кор. проф. дбн Димитър Иванов – english – PDF Document

7. Становище на проф. д-р Румен Младенов – български език – PDF Document
    Становище на проф. д-р Румен Младенов – english – PDF Document

8. Становище на проф. дхн Мона Станчева-Стоянова – български език – PDF Document
    Становище на проф. дхн Мона Станчева-Стоянова – english – PDF Document

9. Становище на проф. д-р Цветеслава Игнатова-Иванова – български език – PDF Document
    Становище на проф. д-р Цветеслава Игнатова-Иванова – english – PDF Document

10. Становище на доц. д-р Кремена Стефанова – български език – PDF Document
      Становище на доц. д-р Кремена Стефанова – english – PDF Document

Публикувани на 02.12.2019 г.

Процедури приключили 2016 г.

Конкурс по Област на висше образование: шифър 4.”Природни науки, математика и информатика”, професионално направление: шифър 4.3.”Биологически науки”, научна специалност ”Хидробиология”, научно направление: ”Ихтиология ” към секция ” Биология и екология на морето ” на ИО – БАН – Варна, обявен в Държавен вестник, бр.21 от 18.03.2016 г.

Допуснати кандидати: гл. ас. д-р Мария Христова Янкова

Научно жури:

1. професор д-р Георги Михайлов Даскалов, ИБЕИ – БАН, гр. София – рецензия.
2. професор д-р Таня Атанасова Хубенова, ИРА, гр. Пловдив – становище.
3. професор дбн. Марияна Владимирова Филипова – Маринова – Медицински университет „проф. д-р Параскев Стоянов”, гр. Варна – становище.
4. дбн. Иван Стоянов Доброволов-пенсионер, старши научен сътрудник първа степен по отменения ЗНСНЗ – рецензия.
5. доцент д-р Лъчезар Златев Пехливанов, ИБЕИ-БАН, гр. София – становище.
6. доцент д-р Марина Добромирова Панайотова, ИО-БАН, гр. Варна – становище.
7. доцент д-р Петя Павлова Иванова, ИО-БАН, гр. Варна – становище.

Публикувани на 25.07.2016 г

1. Рецензия от професор д-р Георги Михайлов Даскалов.
2. Становище от професор д-р Таня Атанасова Хубенова.
3. Становище от професор дбн Марияна Владимирова Филипова – Маринова.
4. Рецензия от дбн Иван Стоянов Доброволов.
5. Становище от доцент д-р Лъчезар Златев Пехливанов.
6. Становище от доцент д-р Марина Добромирова Панайотова.
7. Становище от доцент д-р Петя Павлова Иванова.

Справка за научните приноси. – Download PDF File
Списък на цитатите. – Download PDF File
Списък с публикациите на гл. ас. д-р Мария Христова Янкова. – Download PDF File
Oтговор на гл. ас. д-р Мария Христова Янкова, във връзка с направена рецензия и становище. – Download PDF File

 

 

Конкурс по Област на висше образование: шифър 4.”Природни науки, математика и информатика”, професионално направление: 4.4.”Науки за Земята”, научна специалност Океанология, научно направление: ”Математическо моделиране и приложение на математиката ” към секция ” Морска физика и геофизика ” на ИО – БАН – Варна, обявен в Държавен вестник, бр.16, 26.02.2016 г.

Допуснати кандидати: д-р Розанджела де Фатима Свиеркоски

Научно жури:

Проф. д-р Бойко Кирилов Рангелов – МГУ „ Св.Иван Рилски ” – гр.София – рецензия.
Доц. д-р Елисавета Лазарова Пенева – СУ „ Св.Кл.Охридски ” – гр.София – рецензия.
Доц. д-р Екатерина Виталиевна Трифонова – Институт по океанология – БАН – гр.Варна, Председател на Научно жури – становище.
Проф. д-р инж. Красимир Иванов Ениманев – РУ „ Ангел Кънчев ” – гр.Русе – становище.
Проф. д-р инж. Стефан Недялков Терзиев – ВСУ   Черноризец Храбър ” – гр.Варна – становище.
Проф. дн инж. Веселин Димитров Пейчев – Институт по океанология – БАН – гр.Варна – становище.
Доц. д-р инж. Янко Златанов Милев – „ Черноризец Храбър ” – гр.Варна – становище.

Публикувани на 04.07.2016 г

1. Рецензия от Проф. д-р Бойко Кирилов Рангелов.
2. Рецензия от Доц. д-р Елисавета Лазарова Пенева.
3. Становище от Доц. д-р Екатерина Виталиевна Трифонова.
4. Становище от Проф. д-р инж. Красимир Иванов Ениманев.
5. Становище от Проф. д-р инж. Стефан Недялков Терзиев.
6. Становище от Проф. дн инж. Веселин Димитров Пейчев.
7. Становище от Доц. д-р инж. Янко Златанов Милев.

Справка за научните приноси – Download PDF File
Списък на цитатите – Download PDF File
Списък с публикациите на д-р Розанджела де Фатима Свиекоски – Download PDF File

Процедури приключили 2015 г.

 

Конкурс по Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика“; Професионално направление: шифър 4.3. „Биологически науки“; Научна специалност: „Хидробиология“; Научно направление: “ Ихтиология „, секция „Биология и екология на морето“, обявен в Държавен вестник бр. 52 от 10.07.2015 г.

Допуснати кандидати: гл. ас. д-р Марина Добромирова Панайотова

Научно жури:

Професор д-р Снежанка Петрова Мончева – Институт по Океанология – БАН – Варна, Председател на Научното жури, становище.
Професор д-р Георги Михайлов Даскалов – Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН – София, рецензия.
Доцент д-р Галерида Николова Райкова – Петрова – Биологически факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ – София, рецензия.
Професор дбн Яна Илиева Топалова – Биологически факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ – София, становище.
Професор дбн Марияна Владимирова Филипова – Маринова – Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, становище.
Доцент д-р Валентина Русева Тодорова – Институт по Океанология – БАН – Варна, становище.
Доцент д-р Апостолос Йоанис Апостолу – Институт по биоразнообразие и eкосистемни изследвания – БАН – София, становище.

Публикувани на 10.11.2015 г.

1. Становище от Професор д-р Снежанка Петрова Мончева.
2. Рецензия от Професор д-р Георги Михайлов Даскалов.
3. Рецензия от Доцент д-р Галерида Николова Райкова – Петрова.
4. Становище от Професор дбн Яна Илиева Топалова.
5. Становище от Професор дбн Марияна Владимирова Филипова – Маринова.
6. Становище от Доцент д-р Валентина Русева Тодорова.
7. Становище от Доцент д-р Апостолос Йоанис Апостолу.

Справка за научните приноси – Download PDF File
Списък на цитатите – Download PDF File
Списък с публикациите на гл. ас. д-р Марина Добромирова Панайотова – Download PDF File

 

Конкурс по Област на висше образование: шифър 4. Природни науки, Математика и Информатика; Професионално направление: шифър 4.3. “Биологически науки”; Научна специалност: „Хидробиология”; Научно направление: „ Зоопланктон ”, обявен в Държавен вестник брой 52 от 10.07.2015 г.

Допуснати кандидати: гл. ас. д-р Кремена Благовестова Стефанова

Научно жури:

Доцент д-р Валентина Русева Тодорова – Институт по Океанология – БАН – Варна, Председател на Научното жури, становище.
Професор дбн Марияна Владимирова Филипова – Маринова – Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, рецензия.
Доцент д-р Веселина Василева Михнева – ИРР – ССА – Варна, рецензия.
Професор дбн Яна Илиева Топалова – Биологически факултет наСофийски Университет „Св. Климент Охридски“ – София, становище.
Професор дбн Иван Стоянов Доброволов – старши научен сътрудник, първа степен по отменения ЗНСНЗ, становище.
Професор д-р Румен Кирилов Калчев – Институт по Биоразнообразие и Екосистемни Изследвания – БАН – София, становище.
Доцент д-р Димитър Стефанов Кожухаров – Биологически факултет наСофийски Университет „Св. Климент Охридски“ – София, становище.

Публикувани на 10.11.2015 г.

1. Становище от Доц. д-р Валентина Русева Тодорова.
2. Рецензия от Проф. дбн Марияна Владимирова Филипова – Маринова.
3. Рецензия от Доц. д-р Веселина Василева Михнева.
4. Становище от Проф. дбн Яна Илиева Топалова.
5. Становище от Проф. дбн Иван Стоянов Доброволов.
6. Становище от Проф. д-р Румен Кирилов Калчев.
7. Становище от Доц. д-р Димитър Стефанов Кожухаров.

Справка за научните приноси. Download PDF File
Списък на цитатите. Download PDF File
Списък на научните публикации на гл. ас. д-р Кремена Стефанова. Download PDF File

 

Конкурс по област на висше образование: шифър 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: шифър 4.4. “Науки за Земята”, научна специалност: „Океанология”; научно направление: „Техника и технология на океанографските изследвания”, обявен в Държавен вестник брой 52 от 10.07.2015 г.

Допуснати кандидати: гл. ас. д-р инж. Веселка Маринова Маринова – Стоянова

Научно жури:

Проф. д-р инж. Атанас Василев Палазов, Институт по океанология – БАН, Варна, Председател на Научното жури, становище.
Проф. д-р инж. Никола Рашков Лютов, ВСУ „Черноризец Храбър”,Варна, рецензия.
Доц. д-р инж. Васил Стефанов Донев – Институт по океанология – БАН, Варна, рецензия.
Проф. дтн Иван Георгиев Георгиев – НИГГГ – БАН, София, становище.
Проф. д-р инж. Евгени Методиев Миланов – ИМТС с ЦХА – БАН, Варна, становище.
Доц. д-р инж. Николай Желев Колев – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, Варна, становище.
Доц. д-р Асен Якимов Стефанов, Институт по океанология – БАН, Варна, становище.

Публикувани на 30.10.2015 г.

1. Становище от Проф. д-р инж. Атанас Василев Палазов.
2. Рецензия от Проф. д-р инж. Никола Рашков Лютов.
3. Рецензия от Доц. д-р инж. Васил Стефанов Донев.
4. Становище от Проф. дтн Иван Георгиев Георгиев.
5. Становище от Проф. д-р инж. Евгени Методиев Миланов.
6. Становище от Доц. д-р инж. Николай Желев Колев.
7. Становище от Доц. д-р Асен Якимов Стефанов.

Справка за научните приноси – Download PDF File
Списък на цитатите – Download PDF File
Списък с публикациите на гл. ас. д-р инж. Веселка Маринова Маринова – Стоянова – Download PDF File

 

Конкурс по област на висше образование: шифър  4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление  4.3.  Биологически науки, научна специалност „Екология и опазване на екосистемите”, Научно направление „Екология на морската фауна”, обявен в ДВ брой 40 от 02.06.2015г.

Допуснати кандидати: гл. ас. д-р Виолин Стоянов Райков

Научно жури:

Доц. д-р Петя Павлова Иванова, Институт по океанология – БАН – Варна, Председател на Научното жури, становище.
Проф. дбн Иван Стоянов Доброволов, ТУ,Варна, рецензия
Доц. д-р Елиза Петрова Узунова, Биологически факултет на СУ” Св. Св. Климент Охридски”, рецензия.
Проф. дбн Марияна Владимирова Филипова-Маринова –  МУ” П. Стоянов”, Варна, становище.
Проф. д-р Снежана Мончева, Институт по океанология – БАН – Варна, становище.
Проф. д-р Евгения Нешова Иванова, Биологически факултет на Пловдивски Университет”П. Хирендарски”, становище.
Доц. д-р Веселина Михнева  ИРР – Варна, становище.

Публикувани на 02.10.2015 г.

1. Становище от Доц. д-р Петя Павлова Иванова.
2. Рецензия от Проф. дбн Иван Стоянов Доброволов.
3. Рецензия от Доц. д-р Елиза Петрова Узунова.
4. Становище от Проф. дбн Марияна Владимирова Филипова-Маринова.
5. Становище от Проф. д-р Снежана Мончева.
6. Становище от Проф. д-р Евгения Нешова Иванова.
7. Становище от Доц. д-р Веселина Михнева.

Справка за научните приноси – Download PDF File
Списък на цитатите – Download PDF File
Списък с публикациите на гл. ас. д-р Виолин Райков – Download PDF File

Конкурс по област на висше образование: шифър 4. Природни науки, Математика и Информатика; професионално направление: шифър 4.4. Науки за земята; научна специалност: Океанология; научно направление: Палеогеография и геоархеология, обявен в Държавен вестник (бр. 40 от 02.06.2015 г.)

Допуснати кандидати: гл. ас. д-р Преслав Илиев Пеев

Научно жури:

Доц. д-р Райна Иванова Христова, Институт по океанология – БАН – Варна, Председател на Научното жури, рецензия.
Проф. д-р Валентин Георгиев Плетньов, РИМ – Варна, рецензия.
Проф. дбн Марияна Владимирова Филипова-Маринова, МУ – Варна, становище.
Проф. дгн инж. Веселин Димитров Пейчев, Институт по океанология – БАН – Варна, становище.
Проф. дн Цанко Василев Цанков, ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград, становище.
Д-р Стоян Димитров Керемедчиев, старши научен сътрудник, втора степен по отменения ЗНСНЗ, пенсионер, становище.
Доц. д-р Светла Димитрова Станкова, Шуменски университет, становище.

Публикувани на 01.10.2015 г.

1. Рецензия от Доц. д-р Райна Иванова Христова.
2. Рецензия от Проф. д-р Валентин Георгиев Плетньов.
3. Становище от Проф. дбн Марияна Владимирова Филипова-Маринова.
4. Становище от Проф. дгн инж. Веселин Димитров Пейчев.
5. Становище от Проф. дн Цанко Василев Цанков.
6. Становище от Д-р Стоян Димитров Керемедчиев.
7. Становище от Доц. д-р Светла Димитрова Станкова.

Справка за научните приноси – Download PDF File
Списък на научните трудове с които се участва в конкурса – Download PDF File
Списък на цитатите – Download PDF File
Резюмета на научните трудовеDownload PDF File

 

Конкурс по област на висше образование шифър 4 “Природни науки, Математика и Информатика”: Професионално направление: шифър 4.4 “Науки за Земята” по научна специалност “Океанология”, Научно направление „Хидродинамика, литодинамика и морфодинамика на бреговата зона, секция „Динамика на бреговата зона“, обявен в Държавен вестник (бр. 33/08.05.2015  г.)

Допуснати кандидати: гл. ас. д-р инж. Екатерина Виталиевна Трифонова.

Научно жури:

Доц. д-р инж. Любомир Иванов Димитров, Институт по океанология, БАН – Варна, Председател на Научното жури, становище;
Проф. дгн Веселин Димитров Пейчев, Институт по океанология, БАН – Варна,
рецензия;
Доц. д-р инж. Любка Георгиева Пашова, – Институт по геофизика, геодезия и
география – БАН гр. София, рецензия;
Проф. дтн инж. Пенко Николов Градинаров – пенсионер, ТУ, гр. Варна, становище;
Проф. д-р Румен Здравков Кишев – зам. директор по морски науки и технологии в ИМСТЦХА – БАН, гр. Варна, ръководител на центъра по Хидро – и Аеродинамика, БАН – Варна, становище;
Доц. д-р инж. Дорина Христова Драганчева, център по Хидро – и Аеродинамика,
БАН – Варна, становище;
Проф. д-р Николай Павлов Лисев, Хидротехнически факултет в Университет по архитектура, строителство и геодезия, София, становище.

Публикувани на 08.09.2015 г.

1. Становище от Доц. д-р Любомир Иванов Димитров.
2. Рецензия от Проф. дгн Веселин Димитров Пейчев.
3. Рецензия от Доц. д-р инж.Любка Георгиева Пашова.
4. Становище от Проф. дтн инж.Пенко Николов Градинаров.
5. Становище от Проф. д-р Румен Здравков Кишев.
6. Становище от Доц. д-р инж.Дорина Христова Драганчева.
7. Становище от Проф. дтн инж. Николай Павлов Лисев.

Справка за научните приноси – Download PDF File
Списък на научните трудове с които се участва в конкурса – Download PDF File
Списък на цитатите – Download PDF File

 

Конкурс по област на висше образование: шифър 4. Природни науки, Математика и информатика, професионално направление: шифър 4.4. Науки за земята, научна специалност: Океанология, научно направление – Техногенно въздействие върху бреговата зона, обявен в Държавен вестник (бр. 33/ 08.05.2015  г.)

Допуснати кандидати: гл. ас. д-р Маргарита Колева Станчева.

Научно жури:

Проф. дгн Веселин Димитров Пейчев, Институт по океанология – БАН – Варна, Председател на Научното жури, становище.
Проф. дгн Георги Цветков Алексиев, НИГГГ – БАН – София, рецензия.
Доц. д-р Райна Иванова Христова, Институт по океанология – БАН – Варна, рецензия.
Доц. д-р Николай Николаев Вълчев, Институт по океанология – БАН – Варна, становище.
Проф. дтн Йордан Георгиев Марински, НИГГГ – БАН – София, становище.
Проф. д-р Борис Тодоров Колев, НИГГГ – БАН – София, становище.
Д-р Стоян Димитров Керемедчиев, старши научен сътрудник, втора степен по ЗНСНЗ, пенсионер, становище.

Публикувани на 08.09.2015 г.

1. Становище от Проф. дгн Веселин Димитров Пейчев.
2. Рецензия от Проф. дгн Георги Цветков Алексиев.
3. Рецензия от Доц. д-р Райна Иванова Христова.
4. Становище от Доц. д-р Николай Николаев Вълчев.
5. Становище от Проф. дтн Йордан Георгиев Марински.
6. Становище от Проф. д-р Борис Тодоров Колев.
7. Становище от Д-р Стоян Димитров Керемедчиев.

Справка за научните приноси – Download PDF File
Списък на научните трудове с които се участва в конкурса – Download PDF File
Списък на цитатите – Download PDF File