Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Доставка и монтаж на лабораторно обзавеждане

Преписка идентиф. номер: ОП-1-2017
Дата на създаване: 6 Март 2017 г.

Кратко описание: Предметът на настоящата поръчка включва доставка и монтаж на лабораторно обзавеждане, подробно описано в Техническата спецификация – неразделна част от обявата за събиране на оферти, предназначено за лаборатория по ГХ-МС и ООВ и лаборатория по ИСП-МС на ИО – БАН, гр. Варна. Предметът на обществената поръчка е компонент от реализацията на проект „Подобрен мониторинг на морските води” (IMAMO), договор Д 34-10/31.03.2015г., по Програма BG 02 ”Интегрирано управление на морските и вътрешни води”, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014.

>> описание и документация на обществената поръчка >>