Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

„Доставка на Елементен анализатор за определяне на въглерод, водород, азот и сяра (CHNS)“

Преписка идентиф. номер: ОП-3-2017
Дата на създаване: 06 Април 2017 г.

Кратко описание: Предметът на настоящата поръчка включва следните основни дейности: Дейност 1. Доставка на Елементен анализатор за определяне на въглерод, водород, азот и сяра (CHNS), детайлно описан в част III – Приложение № 2 Техническа спецификация, наричан за краткост „технически продукт“; Дейност 2. Въвеждане в експлоатация на техническия продукт по Дейност 1, в сроковете посочени в част III – Приложение № 2 Техническа спецификация; Дейност 3. Обучение и сертифициране на представители oт персонала на Възложителя, за работа с техническия продукт по Дейност 1, извършвано по начина и сроковете, посочени в част III – Приложение № 2 Техническа спецификация; Дейност 4. Изпълнение на общите и минимални гаранционни условия на експлоатация на техническия продукт по Дейност 1, описани в част III – Приложение № 2 Техническа спецификация. Предметът на обществената поръчка е компонент от реализацията на проект „Подобрен мониторинг на морските води” (IMAMO) договор Д 34-10/31.03.2015г., по Програма BG 02 ”Интегрирано управление на морските и вътрешни води”, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014.

>> описание и документация на обществената поръчка >>