Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Наем на плавателен съд за провеждане на пелагично трално изследване.

Преписка идентиф. номер: ОП-1-2018
Дата на създаване: 22 Юни 2018 г.

Кратко описание: Наем на плавателен съд за провеждане на пелагично трално изследване и оценка на запасите на пелагични видове риби пред българския бряг на Черно море за нуждите на ИО-БАН, гр. Варна.

Решение за откриване на процедура за обществена поръчка – PDF Document
документът е публикеван на 22 Юни 2018 г.

Обявление за обществена поръчка – PDF Document
документът е публикеван на 22 Юни 2018 г.

Документация за обществена поръчка – PDF Document
документът е публикеван на 22 Юни 2018 г.

Техническа спецификация на обществената поръчка – PDF Document
документът е публикеван на 22 Юни 2018 г.

Методика за оценка на офертите – PDF Document
документът е публикеван на 22 Юни 2018 г.

Декларация по чл. 54, ал. 2 от ЗОП – MS Word document
документът е публикеван на 22 Юни 2018 г.

Заявление за участие – MS Word document
документът е публикеван на 22 Юни 2018 г.

Eдинния европейски документ за обществени поръчки – MS Word document
документът е публикеван на 22 Юни 2018 г.

Техническо предложение – MS Word document
документът е публикеван на 22 Юни 2018 г.

Ценово предложение – MS Word document
документът е публикеван на 22 Юни 2018 г.

Договор – проект PDF Document
документът е публикеван на 22 Юни 2018 г.

Съобщение за отваряне на ценови параметри – PDF Document
документът е публикеван на 09 Юли 2018 г.

Протоколи от работата на Комисията за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти за участие във възлагане на ОП – PDF Document
документът е публикеван на 13 Юли 2018 г.

Решение за определяне на изпълнител на ОП – PDF Document
документът е публикеван на 13 Юли 2018 г.

Обявление за възложена поръчка – PDF Document
документът е публикеван на 16 Август 2018 г.

Договор за възлагане на ОП №3-01.08.2018 – PDF Document
документът е публикеван на 16 Август 2018 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка – PDF Document
документът е публикеван на 13 февруари 2020 г.