Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Доставка на Мултикорер за пробонабиране на геоложки, биологични и химични седиментни проби с принадлежности и екструдер.

Преписка идентиф. номер: ОП-1-2019
Дата на създаване:  29 януари 2019 г.

Кратко описание: Поръчката включва и обучение на специалисти от персонала на възложителя за работа с оборудването и изпълнение на общите и минимални гаранционни условия на експлоатация на оборудването. Минималните технически изисквания, на които трябва да отговаря предлаганото оборудване и изискванията към изпълнението на поръчката, са подробно описани в Техническата спецификация – Приложение № 1 към обявата.

Обява за обществена поръчка – PDF Document
документът е публикеван на 29 януари 2019 г.

Приложение № 1 – Техническа спецификация – PDF Document
документът е публикеван на  29 януари 2019 г.

Приложение № 2 – Указания (съдържа подробна информация относно изискванията на възложителя към участниците, начина на изготвяне на офертите, тяхното подаване, разглеждане, класиране и сключване на договор) – PDF Document
документът е публикеван на  29 януари 2019 г.

Приложение № 3 – Договор – проект – PDF Document
документът е публикеван на  29 януари 2019 г.

Приложение № 4 – Образци – Microsoft Word Document
документът е публикеван на  29 януари 2019 г.

Информация за удължаване на първоначалният срок за получаване на оферти – PDF Document
документът е публикеван на  08 февруари 2019 г.

Протокол от работата на комисията за провеждане на Обществена поръчка – PDF Document
документът е публикуван на 13 февруари 2019

Договор №1/13.03.2019 за възлагане на ОП с Приложения – PDF Document
документът е публикуван на 26 март 2019