Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Наем на плавателен съд (кораб за научноизследователски цели) за провеждане на пелагично трално изследване и оценка на запасите на пелагични видове риби пред българския бряг на Черно море за нуждите на ИО-БАН, гр. Варна

Преписка идентиф. номер: ОП-1-2020
Дата на създаване:  20 февруари 2020 г.

Кратко описание: При изпълнение на поръчката следва да се извърши: предоставяне под наем  на плавателен съд (кораб за научноизследователски цели), чийто  Технически параметри са подробно описани в Приложение № 1 – Техническа  спецификация и са съобразени с конкретните морски условия и изискванията  към кораба и оборудването за извършване на специфични  научноизследователски дейности за провеждане на пелагично трално  изследване и оценка на запасите на пелагични видове риби пред българския  бряг на Черно море за 2020 и 2021 година, при целеви видове на  изследването цаца, хамсия, сафрид, барбун, черноморска акула, меджид и  други съпътстващи видове риба за нуждите на ИО-БАН, гр. Варна.

1. Решение за откриване на процедура за обществена поръчка – PDF Document
документът е публикуван на 20 февруари 2020 г.

2. Обявление за обществена поръчка – PDF Document
документът е публикуван на 20 февруари 2020 г.

3. Документация за обществена поръчка – PDF Document
документът е публикуван на 20 февруари 2020 г.

4. Техническа спецификация на обществената поръчка – PDF Document
документът е публикуван на 20 февруари 2020 г.

5. Методика за оценка на офертите – PDF Document
документът е публикуван на 20 февруари 2020 г.

6. Заявление за участие – Образец – MS Word document
документът е публикуван на 20 февруари 2020 г.

7. Eдинния европейски документ за обществени поръчки – Образец – MS Word document
документът е публикуван на 20 февруари 2020 г.

8. Техническо предложение – Образец – MS Word document
документът е публикуван на 20 февруари 2020 г.

9. Ценово предложение – Образец – MS Word document
документът е публикуван на 20 февруари 2020 г.

10. Протокол №1 от заседание на Комисията за провеждане на обществена поръчка – PDF Document
документът е публикуван на 21 април 2020 г.

11. Информация за отваряне на плик с Предлагани ценови параметри – PDF Document
документът е публикуван на 08 май 2020 г.

12. Протоколи от работата на комисията за провеждане на Обществена поръчка – PDF Document
документът е публикуван на 19 май 2020 г.

13. Решение за класиране и определяне на изпълнител на Обществената поръчка – PDF Document
документът е публикуван на 19 май 2020 г.

14. Обявление за възложена поръчка – PDF Document
документът е публикуван на 30 юни 2020 г.

15. Договор за възлагане на обществена поръчка №16Д _12.06.2020 – PDF Document
документът е публикуван на 30 юни 2020 г.

16. Обявление за приключване на договор за ОП – PDF Document
документът е публикуван на 29 април 2022 г.