Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Доставка на резервни части за океанографски закотвен буй ЕММ2.0

Преписка идентиф. номер: ОП-2-2019
Дата на създаване:  11 февруари  2019 г.

Кратко описание: Поръчката включва и монтаж и настройка на място на доставените резервни части от специалисти на Изпълнителя, за осигуряване на безпроблемната му работа и изпълнение на общите и минимални гаранционни условия на експлоатация на оборудването. Минималните технически изисквания, на които трябва да отговаря предлаганото оборудване и изискванията към изпълнението на поръчката, са подробно описани в Техническата спецификация – Приложение № 1 към обявата.

Обява за обществена поръчка – PDF Document
документът е публикеван на 11 февруари 2019 г.

Приложение № 1 – Техническа спецификация – PDF Document
документът е публикеван на  11 февруари 2019 г.

Приложение № 2 – Указания (съдържа подробна информация относно изискванията на възложителя към участниците, начина на изготвяне на офертите, тяхното подаване, разглеждане, класиране и сключване на договор) – PDF Document
документът е публикеван на  11 февруари 2019 г.

Приложение № 3 – Договор – проект – PDF Document
документът е публикеван на  11 февруари 2019 г.

Приложение № 4 – Образци – Microsoft Word Document
документът е публикеван на  11 февруари 2019 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти – PDF Document
документът е публикеван на  19 февруари 2019 г.

Протокол от работата на комисията за провеждане на Обществената Поръчка – PDF Document
документът е публикеван на  14 март 2019 г.

Договор за възлагане на обществена поръчка №2/28.03.2019 г. – PDF Document
документът е публикеван на  15 април 2019 г.