Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

„Доставка на Система за измерване размера на микро и нано частици чрез сухо и мокро диспергиране на проби от морски седименти за нуждите на експедиционни изследвания на НИК "Академик", за изпълнение на проект от Националната пътна карта, за научна инфраструктура „Инфраструктура за устойчиво развитие в областта на морските изследвания, обвързана и с участието на България в Европейската инфраструктура (Euro-Agro) – (МАСРИ/MASRI)”“

Преписка идентиф. номер: ОП-2-2020
Дата на създаване:  29 април 2020 г.

Кратко описание: Поръчката включва доставка чрез покупка на 1 брой Система за измерване размера на микро и нано частици чрез сухо и мокро диспергиране на проби от морски седименти (наричана за краткост Гранулометър) за нуждите на експедиционни изследвания на НИК „Академик“ по приложена техническа спецификация. Освен доставката, предметът на поръчката включва и: Обучение на специалисти oт персонала на Възложителя за работа с оборудването, извършвано по начина и сроковете, посочени техническата спецификация, както и Изпълнение на общите и минимални гаранционни условия, съгласно техническата спецификация.

1. Решение за откриване на процедура за обществена поръчка – PDF Document
документът е публикуван на 29 април 2020

2. Обявление за обществена поръчка – PDF Document
документът е публикуван на 29 април 2020

3. Документация за обществена поръчка и Договор – Проект – PDF Document
документът е публикуван на 29 април 2020

4. Техническа спецификация на обществената поръчка – PDF Document
документът е публикуван на 29 април 2020

5. Методика за оценка на офертите – PDF Document
документът е публикуван на 29 април 2020

6. Заявление за участие – Образец – Microsoft Word Document
документът е публикуван на 29 април 2020

7. Единен европейски документ за обществени поръчки – Образец – Microsoft Word Document
документът е публикуван на 29 април 2020

8. Техническо предложение – Образец – Microsoft Word Document
документът е публикуван на 29 април 2020

9. Ценово предложение – Образец – Microsoft Word Document
документът е публикуван на 29 април 2020

10.  Отговор на запитване от 14.05.2020 – PDF Document
документът е публикуван на 15 май 2020

11. Протокол №1 от заседание на Комисията за провеждане на обществена поръчка –  PDF Document
документът е публикуван на 02 юни 2020

12. Информация за отваряне на плик с Предлагани ценови параметри – PDF Document
документът е публикуван на 17 юни 2020

13. Протоколи от работата на комисията за провеждане на Обществена поръчка – PDF Document
документът е публикуван на 30 юни 2020

14. Решение за класиране и определяне на изпълнител на Обществената поръчка – PDF Document
документът е публикуван на 30 юни 2020

15. Обявление за възложена поръчка – PDF Document
документът е публикуван на 19 август 2020

16. Договор за възлагане на обществена поръчка №19Д _06.08.2020 – PDF Document
документът е публикуван на 19 август 2020

17. Обявление за приключване на договор за ОП – Договор 19Д – 06.08.2020 – PDF Document
документът е публикуван на 09 декември 2020