Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Химичен анализ на проби от морски води и биота по обособени позиции

Преписка идентиф. номер: ОП-3-2018
Дата на създаване: 02 Август 2018 г.

Кратко описание: При изпълнение на поръчката следва да се извършат анализи на морски води и биота по споразумение с БДЧР № 409/03.07.2018 г. С оглед даване на максимална възможност за конкуренция поръчката е разделена на три обособени позиции, както следва:
1.Обособена позиция № 1 „Химичен анализ на метали в морски води“
2.Обособена позиция № 2 „Химичен анализ на радионуклиди в морски води“
3.Обособена позиция № 3 „Химичен анализ на замърсители в риба (биота) и други морски храни“

Обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП – PDF Document
Документът е публикуван на 02 Август 2018 г.

Техническа спецификация 1 – Приложение №1 – PDF Document
Документът е публикуван на 02 Август 2018 г.

Техническа спецификация 2 – Приложение №2 – PDF Document
Документът е публикуван на 02 Август 2018 г.

Техническа спецификация 3 – Приложение №3 – PDF Document
Документът е публикуван на 02 Август 2018 г.

Указания – Приложение № 4 – PDF Document
Документът е публикуван на 02 Август 2018 г.

Договор проект – Приложение № 5 – PDF Document
Документът е публикуван на 02 Август 2018 г.

Образци – Приложение № 6 – Microsoft Word Document
Документът е публикуван на 02 Август 2018 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти – PDF Document
Документът е публикуван на 10 Август 2018 г.

Протокол от работата на комисията за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти за участие във възлагане на обществена поръчка – PDF Document
Документът е публикуван на 03 септември 2018 г.

Договор за обособена позиция 1, Приложения 1, 2 и 3 – PDF Document
Документът е публикуван на 30 октомври 2018 г.

Договор за обособена позиция 2, Приложения 1, 2 и 3 – PDF Document
Документът е публикуван на 30 октомври 2018 г.

Договор за обособена позиция 3, Приложения 1, 2 и 3 – PDF Document
Документът е публикуван на 30 октомври 2018 г.