Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Доставка на Автономни профилиращи сонди за нуждите на международно плаване на НИК "Академик"

Преписка идентиф. номер: ОП-3-2019
Дата на създаване:  25  февруари  2019 г.

Кратко описание: Доставка на Автономни профилиращи сонди за нуждите на международно плаване на НИК „Академик“ за изпълнение на проект № 824131 — Euro-Argo RISE  и  на проект от Националната пътна карта за научна инфраструктура „Инфраструктура за устойчиво развитие в областта на морските изследвания, обвързана и с участието на България в Европейската инфраструктура (Euro-Agro) – (МАСРИ/MASRI)”“. Поръчката е разделена на следните обособени позиции:

 – Обособена позиция № 1 „Доставка на 1 брой Автономна профилираща сонда за нуждите на международно плаване на  НИК „Академик“ за изпълнение на проект № 824131 — Euro-Argo RISE“.

– Обособена позиция № 2 „Доставка на 2 броя Автономни профилиращи сонди за нуждите на международно плаване на НИК „Академик“ за изпълнение на проект от Националната пътна карта за научна инфраструктура „Инфраструктура за устойчиво развитие в областта на морските изследвания, обвързана и с участието на България в Европейската инфраструктура (Euro-Agro) – (МАСРИ/MASRI).

1. Решение за откриване на процедура – PDF Document
докуметтът е публикуван на 25 февруари 2019 г.

2. Обявление за откриване на обществена поръчка – PDF Document
докуметтът е публикуван на 25 февруари 2019 г.

3. Документация сонди – PDF Document
докуметтът е публикуван на 25 февруари 2019 г.

4. Техническа спецификация №1 за Обособена позиция №1 – Приложение№1 – PDF Document
докуметтът е публикуван на 25 февруари 2019 г.

5. Техническа спецификация №2 за Обособена позиция №2 – Приложение№2 – PDF Document
докуметтът е публикуван на 25 февруари 2019 г.

6. Заявление – Образец № 1 – Microsoft Word Document
докуметтът е публикуван на 25 февруари 2019 г.

7. Декларация по чл. 54, ал. 2 от ЗОП – Образец № 2 – Microsoft Word Document
докуметтът е публикуван на 25 февруари 2019 г.

8. ЕЕДОП – Образец № 3 – Microsoft Word Document
докуметтът е публикуван на 25 февруари 2019 г.

9. Техническо предложение ОП 1 – образец № 4 – Microsoft Word Document
докуметтът е публикуван на 25 февруари 2019 г.

10. Техническо предложение ОП 2 – Образец № 5 – Microsoft Word Document
докуметтът е публикуван на 25 февруари 2019 г.

11. Ценово предложение ОП 1 – образец № 6 – Microsoft Word Document
докуметтът е публикуван на 25 февруари 2019 г.

12. Ценово предложение ОП 2 – Образец № 7 – Microsoft Word Document
докуметтът е публикуван на 25 февруари 2019 г.

13. Информация за отваряне на плик с Предлагани ценови параметри – PDF Document
докуметтът е публикуван на 28 март 2019 г.

14. Протоколи от работата на комисията за провеждане на Обществена поръчка – PDF Document
докуметтът е публикуван на 15 април 2019 г.

15. Решение за класиране на участниците в Обществената поръчка – PDF Document
докуметтът е публикуван на 15 април 2019 г.

16. Обявление за възложена поръчка – PDF Document
докуметтът е публикуван на 27 май 2019 г.

17. Договор за възлагане на обществена поръчка за Обособена позиция №1 – PDF Document
докуметтът е публикуван на 27 май 2019 г.

18. Договор за възлагане на обществена поръчка за Обособена позиция №2 – PDF Document
докуметтът е публикуван на 27 май 2019 г.

19. Обявление за приключване на договор за ОП – Договор 3 – Обособена позиция 1 – PDF Document
докуметтът е публикуван на 31 юли 2019 г.

20. Обявление за приключване на договор за ОП – Договор 4 – Обособена позиция 2 – PDF Document
окуметтът е публикуван на 31 юли 2019 г.